VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SERVIND S.R.O.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) podpůrně upravují práva a povinnosti smluvních stran při dodávkách produktů, případně poskytování služeb ze strany společnosti SERVIND s.r.o., se sídlem Ke Kopanině 488, 252 67 Tuchoměřice, IČO: 48024546, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 13943 (dále jen „Dodavatel“) odběratelům těchto produktů, případně služeb (dále jen „Odběratel“).

1.2 Tyto VOP se použijí, pokud příslušné smluvní ujednání (dále jen „Smlouva“) týkající se dodávek produktů, případně poskytnutí služeb nestanoví jinak, případně příslušnou právní otázku neupravuje.

1.3 Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP. Na druhé straně platí, že jakékoliv všeobecné obchodní podmínky Odběratele, které nejsou pojaté do vlastního textu Smlouvy, byť na ně a na tyto VOP Smlouva odkazuje, jsou vůči Dodavateli neúčinné.

2 VZNIK SMLOUVY
2.1 K uzavření Smlouvy dochází na základě oboustranného podepsání písemného smluvního dokumentu, osobním zakoupením a okamžitým odběrem zboží Odběratelem s potvrzením příslušného dodacího listu, nebo na základě písemné objednávky Odběratele a její akceptace Dodavatelem (dále jen „Objednávka“).

2.2 Objednávku je Objednatel povinen učinit skrz objednávkový systém, faxem nebo e‐mailem s použitím kontaktních údajů místně příslušné provozovny (kontaktní údaje provozoven jsou uvedeny v Příloze č.1), v nejnutnějších případech pak také telefonicky s jejím následným písemným potvrzením s uvedením požadovaných produktů a/nebo služeb Dodavatele. Objednávka musí obsahovat konkrétní v aktuálním katalogu/ceníku Dodavatele uvedená objednávková čísla Odběratelem vybraných produktů/ služby. Učiněním Objednávky činí Odběratel návrh na uzavření Smlouvy, jež se bude podpůrně řídit těmito VOP.

2.3 Dodavatel může akceptovat Objednávku buď písemným potvrzením, nebo v případě dodání běžného zboží (článek 3.2 VOP) i faktickým dodáním objednaného zboží Odběrateli v termínu podle článku 4.1 VOP. Dodavatel však není povinen Objednávku akceptovat. Nedohodnou‐li se strany jinak, pokud nedojde k akceptaci Objednávky Dodavatelem do 14 dnů od převzetí Objednávky, má se Objednávka za odmítnutou. Dodavatel je oprávněn akceptovat nebo odmítnout Objednávku dle svého vlastního uvážení.

2.4 Veškerá komunikace Dodavatele vůči Objednateli, jež nespadá pod jeden z případu podle článku 2.1 VOP, byť by z jejího obsahu bylo dovozováno, že by se mohlo jednat o nabídku Dodavatele, nesmí být považována za nabídku na uzavření smlouvy, pokud to v této nabídce nebude výslovně uvedeno.

2.5 Za návrh na uzavření smlouvy se nikdy nepovažuje pouhá reklama Dodavatele.

2.6 Jiný způsob uzavření Smlouvy, než připouští tento článek 2 VOP, není možný.

3 PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1 Předmětem smlouvy je dodání produktů a/nebo poskytnutí služeb Dodavatelem Odběratelovi (dále jen „Dodávka“) a povinnost Odběratele uhradit cenu Dodávky Dodavateli.

3.2 Předmětem Dodávky jsou zpravidla barvy, antikorozní nátěry, ředidla, tužidla, plniče, tmely, vrchní čiré laky a spotřební zboží a příslušenství pro lakovny (dále jen „běžné zboží“) anebo garážová technika a různá technická zařízení pro lakovny (dále jen „zařízení“) anebo služby související s dodáváním běžného zboží nebo zařízení, jako např. školení a jiné.

3.3 Pokud se Dodavatel s Odběratelem v rámci Smlouvy nedohodnou jinak, není součástí Dodávky doprava, balení, montáž ani zaškolení obsluhy dodaných produktů Odběratelovi.

3.4 Jakékoliv propagační materiály, jako jsou dříve předložená schémata, údaje o váze, ilustrace, popisy tvarů, ceníky apod., které nejsou součástí Objednávky, případně na které Smlouva nijak neodkazuje, slouží maximálně k rámcové prezentaci různé nabídky zboží Dodavatele, avšak tyto nejsou součástí smluvního ujednání, a tedy specifikace předmětu Dodávky nemůže být vykládána na základě těchto materiálů.

4 DODACÍ PODMÍNKY
4.1 Termín dodání se řídí sdělením Dodavatele Odběratelovi v potvrzení Objednávky (zpravidla na základě prověření skladových zásob a dostupnosti objednaných produktů). U běžného zboží je standardní dodací lhůta, není‐li v potvrzení Objednávky uvedeno jinak, tři pracovní dny a u zařízení je standardní dodací lhůta, není‐li v potvrzení Objednávky uvedeno jinak, osm týdnů od potvrzení Objednávky s tím, že přesný termín dodání bude v rámci dodací lhůty předmětem dohody Dodavatele a Odběratele. Dodavatel dodá předmět Dodávky Odběrateli zpravidla během 8.00‐16.00 hodiny pracovního dne.

4.2 Místem dodání Dodávky, není‐li Smlouvou dohodnuto jinak, je místně příslušná provozovna Dodavatele (zejména u běžného zboží), přičemž v takovém případě je Odběratel si povinen předmět Dodávky vyzvednout v této provozovně, nebo jiné místo dodání, na kterém se strany ve Smlouvě dohodnou (např. provozovna Odběratele).

4.3 Běžné zboží je dodáváno v originálním balení. Pokud nebude dohodou smluvních stran či zákonem stanoveno jinak, jsou obaly nevratné.

4.4 Převzetí Dodávky potvrdí Odběratel podpisem na dodacím listě (zejména v případě běžného zboží) nebo přebíracím protokolem (zejména v případě zařízení). V opačném případě nemá Dodavatel povinnost předmět Dodávky Odběratelovi předat.

4.5 Veškeré Dodávky vícero položek produktů Dodavatelem Odběrateli jsou dodávané jako soubor věcí (resp. věc hromadná), přičemž Odběratel je povinen si bezprostředně po dodání tento soubor věcí prohlédnout a v případě běžného zboží při převzetí a v případě zařízení nejpozději do sedmi kalendářních dnů Dodavateli sdělit případné vady nebo neúplnost dodání. V případě takto sdělených vad nebo neúplnosti dodání má Odběratel právo, v následujícím pořadí, na doplnění neúplného dodání, opětovné dodání běžného zboží v rozsahu vadné dodávky, opravu vadného zařízení a přiměřené slevy z ceny Dodávky.

4.6 Při dodání je Odběratel povinen poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost. Při dodání zařízení je Odběratel povinen Dodavateli kromě obecné součinnosti poskytnout zejména tuto specifickou součinnost: 

(a) zajištění přívodu elektrického proudu pro připojení zařízení, včetně zajištění potřebných revizních povolení k provozu;

(b) zabezpečení přívodu stlačeného vzduchu, pokud to povaha zařízení vyžaduje;

(c) zabezpečení potřebné výpomoci při montáži zařízení včetně přistavení manipulační techniky a pomocného personálu (zpravidla 2 osoby);

(d) případná instalace kotevních bodů v zastřešení prostoru umístění zařízení sloužících k ukotvení vzduchových kanálů, pokud to povaha zařízení vyžaduje;

(e) provedení všech stavebních prací souvisejících s montáží zařízení a uvedením zařízení do provozu, včetně zajištění potřebných povolení orgánů státní správy a stavebního dozoru;

(f) zajištění průchodů ve střeše a opláštění budovy potřebných pro instalaci vzduchových kanálů zařízení, pokud to povaha zařízení vyžaduje;

(g) vytápění prostoru montáže zařízení na min. teplotu 180C potřebných k vytvrzení běžně používaných těsnících tmelů a nátěrových hmot;

(h) zabezpečení veškerých dostupných opatření k zabránění poškození a zcizení majetku Dodavatele a zařízení nacházejícího se v místě plnění v době od svého dodání do termínu ukončení montáže a uvedení do provozu;

(i) po projednání s Dodavatelem zajištění odvozu a případné likvidace zbylého a již nepotřebného stavebního a montážního materiálu po ukončení montáže zařízení;

4.7 V případě, že uvedení zařízení do provozu není možné z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti Odběratele, je Dodavatel oprávněn dodat zařízení pouze jeho fyzickým dodáním na místo plnění bez nutnosti instalace.

4.8 Splněním povinnosti dodaní předmětu Dodávky a podepsáním dodacích listů nebo přebíracího protokolu přechází na Odběratele riziko poškození a ztráty předmětu Dodávky.

5 CENOVÁ UJEDNÁNÍ
5.1 Cena předmětu Dodávky se vždy řídí Smlouvou a v případě absence jejího určení ve Smlouvě, aktuálním ceníkem Dodavatele v době Objednávky, nebo cenovou nabídkou Dodavatele. Učiněním Objednávky Odběratel potvrzuje, že se seznámil s aktuálním ceníkem a tento ve vztahu k dané Objednávce akceptuje.

5.2 Pokud není v ceníku uvedena zvlášť cena bez daně z případné hodnoty a cena s daní z přidané hodnoty, nebo z ceníku nevyplývá, o jakou cenu se jedná, jsou ceny uvedené v ceníku cenami bez daně z přidané hodnoty. V případech stanovených zákonem bude k cenám bez daně z přidané hodnoty tato daň přiúčtována. Splnění případných zákonných podmínek, při kterých Dodavatel nepřipočítává k ceníkové ceně daň z přidané hodnoty a jejích prokázání Dodavateli, leží v celém rozsahu na Odběrateli.

5.3 Dodavatel si vyhrazuje právo ceník průběžně aktualizovat v závislosti na úpravách cen provedených výrobcem daných produktů a na fluktuaci devizových kurzů. Změny ceníku platí pro Objednávky uskutečněné od data uvedeného v ceníku.

5.4 Pokud je součástí Dodávky jeho doprava Odběrateli a/nebo balení předmětu Dodávky, děje se tak na náklady Dodavatele, vyjma Objednávek jejichž hodnota v Kč bez DPH nedosahuje hranice stanovené v aktuálním ceníku Dodavatele. Tyto náklady byly zohledněny při stanovení ceny zboží ve Smlouvě. Dodavatel a Odběratel se mohou dohodnout, že doprava, jež se má uskutečňovat na náklady Odběratele, bude na jeho náklady zajištěna Dodavatelem.

5.5 Nedohodnou‐li se Dodavatel a Odběratel, na jiném způsobu platby, cena Dodávky se hradí na základě Dodavatelem vystavených platebních/daňových dokladů se splatností předem dodáním, nebo, bylo‐li dodáváno na základě dlouhodobé odběrové smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem, jež dobu splatnosti neurčuje odchylně a zároveň pokud Odběratel není v žádném prodlení s jakýmikoliv peněžitými pohledávkami vůči Dodavateli, se splatností do 14 dnů od dodání předmětu Dodávky.

5.6 Bez ohledu na ustanovení článku 5.5 VOP je Dodavatel oprávněn si v rámci potvrzení Objednávky vyhradit dřívější úhradu ceny nebo její části Odběratelem před dodáním předmětu Dodávky, přičemž v takovém případě je dodání předmětu Dodávky podmíněno takovou úhradou. Je‐li Odběratel povinen platit úhradu za Dodávku, nebo jakoukoliv její část předem, vystaví mu Dodavatel za tímto účelem zálohovou fakturu či jiný podklad k provedení platby. V návaznosti na proplacení objednané Dodávky Odběratelem vystaví Dodavatel vůči Odběrateli bez zbytečného odkladu řádný daňový doklad o zaplacení.

5.7 Pro případ prodlení Odběratele s úhradou jakékoliv části ceny Dodávky nebo zálohy na cenu Dodávky v rámci stanovené doby splatnosti je Odběratel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.8 Jakákoliv bankovní platba podle Smlouvy se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Dodavatele. Veškeré náklady související s prováděním plateb podle Smlouvy si nese příslušná platící strana.

5.9 V případě, že podle Smlouvy poskytl Dodavatel Odběrateli na Dodávku slevu oproti ceníkovým cenám, Odběratel na tuto slevu ztrácí nárok, a to i zpětně, v případě prodlení s úhradou ceny Dodávky o více než 30 dnů. Částku odpovídající této slevě je Odběratel na vyžádání Dodavatele povinen vrátit Dodavateli ve lhůtě 14 dnů od této skutečnosti.

5.10 Až do úplného zaplacení ceny Dodávky zůstávají příslušné dodané produkty ve vlastnictví Dodavatele. Pokud je předmětem Dodávky zařízení, je po dobu trvání vlastnického práva Dodavatele k zařízení Odběratel povinen zařízení na vlastní náklady pojistit proti nebezpečí ohně, vody, krádeže vloupáním a rozbití zařízení s tím, že oprávněným z pojištění bude v tomto případě Dodavatel. Odběratel je povinen udržovat po dobu trvání vlastnického práva Dodavatele zařízení v náležitém stavu a nechat na něm provádět potřebné opravy. Po dobu trvání vlastnického práva k předmětu Dodávky nesmí Odběratel produkty tvořící předmět Dodávky zcizit, zastavit ani odevzdat k zajištění. Odběratel je dále povinen neprodleně Dodavatele informovat o nařízeném výkonu rozhodnutí nebo exekuce, zahájení insolvenčního řízení, nebo zabavení nebo jiných opatřeních třetí osoby. Náklady na odstranění těchto opatření nese Odběratel.

5.11 Odběratel není oprávněn jednostranně započítávat své nároky vůči případným pohledávkám Dodavatele vůči Odběrateli.

6 NAKLÁDÁNÍ S PŘEDMĚTEM DODÁVKY PO DODÁNÍ
6.1 Odběratel se zavazuje po dodání předmětu Dodávky dodržovat instrukce Dodavatele a předepsané technologické postupy dle technických a bezpečnostních listů, dále pak pokyny a postupy týkající se nakládání, skladování a používání předmětu Dodávky, např. instrukce pro aplikaci barev a ostatních materiálů. U běžného zboží se Odběratel zavazuje, že pro získávání požadovaných odstínů barev bude používat výhradně pro danou značku Dodavatelem předepsané míchací zařízení (např. zařízení zn. STANDOX pro příslušné autolaky zn. STANDOX), a toto míchací zařízení bude plnit výhradně míchacími komponenty ze seznamu receptur dané značky. Odběratel se zavazuje, že bude dodané produkty skladovat, používat, prodávat je a zpracovávat je s nevyšší možnou mírou péče a odbornosti. Odběratel podpisem Smlouvy nebo učiněním Objednávky potvrzuje, že se aktivně seznámil s výše uvedenými instrukcemi, technologickými postupy a předepsanými recepturami v aktuálním znění.

6.2 Odběratel je povinen s veškerou odbornou péčí předcházet riziku vzniku případných škod v souvislosti s aplikací a použitím produktů (zboží, zařízení) dodaných Dodavatelem (například před každou aplikací produktů je povinen provést kontrolní nástřik pro potvrzení správných vlastností a odstínů dodaných barev.)

6.3 Odběratel nese veškerou zodpovědnost za případnou škodu nebo poškození reputace či dobrého jména Dodavatele a jim dodávaných produktů, či jejích prvotních výrobců v důsledku nedodržení povinností uvedených výše v článku 6.1 VOP nebo jiného poškozujícího jednání. Pokud Odběratel nejedná v přísném souladu s povinnostmi podle ustanovení článku 6.1 těchto VOP, Dodavatel má právo vůči Odběrateli uplatnit nárok na náhradu veškeré vzniklé škody (včetně nemateriální újmy), stejně jako odmítnout další Dodávky pro Odběratele a dále Odběratel ztrácí veškeré zákonné či smluvně sjednané nároky z titulu případné odpovědnosti za vady předmětu Dodávky.

6.4 Pokud jsou příslušné Dodávky realizovány na základě dlouhodobých odběrových smluv mezi Odběratelem a Dodavatelem a Dodavatel v důsledku porušení povinností Odběratele podle ustanovení 6.1 VOP odmítne, pozastaví nebo zcela ukončí Dodávky Odběrateli podle ustanovení 6.3 VOP, nepředstavuje takové jednání Dodavatele porušení těchto dlouhodobých odběrových smluv a Odběratel ponese veškeré následky nesplnění svých závazků podle těchto dlouhodobých odběrových smluv z tohoto odmítnutí/pozastavení nebo ukončení Dodávek vyplývající.

6.5 Pokud jsou instrukce, předepsané technologické postupy, receptury, případně jakékoliv jiné materiály apod. chráněny právy duševního vlastnictví, veškerá tato práva patří a zůstávají výlučně Dodavateli, resp. příslušnému majiteli těchto práv. Dodavatel poskytuje Odběrateli k těmto předmětům práv duševního vlastnictví pouze nevýhradní licenci, jež je množstevně, časově a teritoriálně omezená rozsahem, jenž je nezbytný k řádnému splnění účelu použití těchto předmětů ochrany právy duševního vlastnictví v souvislosti Dodávkou a pouze pro ty způsoby užití těchto předmětů ochrany, jež jsou rovněž nezbytné pro řádné splnění účelu použití těchto předmětů ochrany v souvislosti Dodávkou. V případě neoprávněného užití jakéhokoliv předmětu ochrany Odběratelem nad rámec udělené licence Odběratel nahradí Dodavateli/příslušnému majiteli těchto práv veškerou škodu, vydá veškeré bezdůvodné obohacení nebo uspokojí jiné nároky uplatněné v souvislosti s tímto neoprávněným užitím a zároveň odškodní Dodavatele za veškerou škodu, bezdůvodné obohacení nebo jiné nároky uplatněné v souvislosti s tímto neoprávněným užitím vůči Dodavateli třetími osobami.

6.6 Za likvidace, zpětný sběr a/nebo zpracování případných odpadů a obalů souvisejících s Dodávkou odpovídá výlučně Odběratel.

7 ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA VADY
7.1 Odběratel je oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za vady, které bylo možné zjistit při převzetí předmětu Dodávky, pouze tehdy, pokud tyto vady uvede v dodacím listu a/nebo předávacím protokolu. Jinak může Odběratel uplatňovat práva z odpovědnosti za vady pouze u tzv. skrytých vad (dále jen „ostatní vady“).

7.2 Odběratel je oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za ostatní vady pouze na základě jejich písemného oznámení učiněného neprodleně po jejich zjištění, resp. poté co tyto vady bylo možné zjistit při vynaloženi obvyklé péče, jež bude obsahovat přesný popis vady a požadovaný nárok z odpovědnosti za vady (např. oprava).

7.3 Strany se dohodly, že Odběratel je oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za ostatní vady nejpozději pouze v rámci doby použití běžného zboží vyznačené na obalu, resp. v rámci doby trvání práv z odpovědnosti za vady uvedené na dodacím listu. V případě rozporů těchto dvou údajů má přednost údaj na dodacím listu. Ve vztahu k zařízení je Odběratel oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za ostatní vady nejpozději v období prvních 24 měsíců od uvedení zařízení do provozu (případně od jeho dodání, neměl‐li Dodavatel povinnost ho do provozu uvést). Uplatnil‐li Odběratel nárok z odpovědnosti za vady, nedochází tím k prodloužení ani opětovnému začátku běhu lhůty pro uplatňování nároků z odpovědnosti za vady uvedené v předchozím odstavci.

7.4 Dodavatel nenese odpovědnost za vady běžného zboží v případě, že Odběratel přísně nedodržoval pravidla skladování běžného zboží uvedené na obalu nebo sdělené Odběrateli jiným způsobem nebo jiným způsobem nerespektoval pokyny Dodavatele ohledně použití a/nebo aplikace běžného zboží, zejména ty uvedené v článku 6.1 VOP

7.5 V případě opravitelných vad na zařízení má Odběratel právo požadovat jejich opravu, a to i v případě vícenásobného výskytu vad, případně opakovaného výskytu některé vady. Pokud není oprava možná, má Odběratel právo požadovat náhradu chybné součásti nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud není možná ani náhrada chybné součásti, má Odběratel kromě přiměřené slevy z ceny požadovat po dohodě s Odběratelem dodání stejného nebo obdobného zařízení, jež tvořilo předmět Dodávky. Odběratel má právo odstoupit od Smlouvy pouze, dohodnou‐li se tak strany písemně ve Smlouvě.

7.6 Odpovědnost Dodavatele za vady zařízení se uplatní pouze v případě, že:

(a) zařízení je používáno v souladu s návodem k použití a údržbě předaným Odběrateli pověřeným pracovníkem Dodavatele při podpisu dodacího listu / předávacího protokolu;

(b) zařízení je používáno odborně zaškoleným personálem Odběratele;

(c) minimálně jednou ročně je provedena kontrola a seřízení zařízení pověřenými pracovníky Dodavatele; a

(d) při prováděné periodické údržbě a opravách zařízení je použito dílů a postupů schválených Dodavatelem.

7.7 Odpovědnost Dodavatele za vady zařízení se dále neuplatní v případech, kdy Odběratel bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele provedl změny nebo úpravy na zařízení.

7.8 V případě, že Dodavatelův dodavatel poskytuje Dodavateli na zařízení práva z odpovědnosti za vady ve větším rozsahu, než je uvedeno v článku 7 VOP a tento Dodavatelův dodavatel řádně plní své povinnosti těmto právům odpovídající, uplatní se mezi Dodavatelem a Odběratelem místo práv a povinností uvedených v článku 7 VOP povinnosti odpovídající příslušným ujednáním mezi Dodavatelovým dodavatelem a Dodavatelem. O obsahu těchto práv Dodavatel písemně informuje Odběratele spolu s dodáním zařízení.

8 ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA ŠKODU
8.1 Pokud dojde k zaviněnému porušení sjednaných podmínek Dodávky Dodavatelem, je rozsah odpovědnosti Dodavatele za škodu u každé jednotlivé Smlouvy omezen do výše sjednané ceny Dodávky (mimo škodu způsobenou zcela úmyslně).

8.2 Pokud v souladu s výše uvedenými ustanoveními nese Dodavatel odpovědnost za škodu, nese ji pouze ve vztahu ke skutečné škodě, nikoliv však ve vztahu k ušlému zisku nebo jakýmkoliv nepřímým nebo následným škodám.

9 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1 Pokud je Odběratel podle Smlouvy povinen poskytnout Dodavateli součinnost s převzetím předmětu Dodávky a pokud tuto součinnost v dohodnuté době neposkytne, přechází na Odběratele tímto okamžikem nebezpečí škody a/nebo ztráty předmětu Dodávky a Odběratel je povinen Dodavateli nahradit náklady, jež Dodavateli vzniknou v důsledku zmaření dodání. Pokud předmětnou součinnost neposkytne ani v dodatečné lhůtě 14 dnů, má Dodavatel právo od Smlouvy odstoupit.

9.2 Dodavatel má právo od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že Odběratel neplní své povinnosti podle Smlouvy a

(a) takové neplnění představuje podstatné porušení Smlouvy, anebo

(b) takové neplnění nepředstavuje podstatné porušení Smlouvy, avšak Odběratel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě o délce alespoň 14 dnů, jež mu Dodavatel stanoví v písemném upozornění na takové porušení.

9.3 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že u Odběratele je prohlášen úpadek, nebo se Odběratel nachází v úpadku, nebo je v prodlení s úhradou předchozích závazků vůči Dodavateli.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Dodavatel nenese odpovědnost za případy výší moci, včetně případů stávek nebo výluk a jakýchkoliv dalších nepředvídatelných překážek, které vznikly nezávisle na jeho vůli. To platí i tehdy, pokud okolnosti nastaly u Dodavatelova dodavatele. V takovém případě se dodací lhůta přiměřeně prodlužuje. Za uvedené okolnosti není Dodavatel odpovědný ani tehdy, jestliže tyto nastaly během už existujícího prodlení. Začátek a konec trvání těchto překážek sdělí Dodavatel Odběrateli co nejdříve.

10.2 Jakékoliv prodlení nebo opomenutí Dodavatele při uplatnění jakéhokoliv práva nebo nároku v přiměřené lhůtě vůči Odběrateli, nesmí být považováno za zřeknutí se tohoto práva nebo nároku.

10.3 Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění a případné spory z něj budou rozhodovat české soudy.

10.4 Ukáže‐li se, že některé ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP není z pohledu právních předpisů platné, účinné nebo vymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení.

10.5 Dodavatel má právo kdykoliv změnit, zrušit nebo odvolat jednotlivá nebo všechna ustanovení těchto VOP. Je výlučnou odpovědnost Odběratele, aby se vždy seznámil s aktuálním zněním VOP před podpisem Smlouvy nebo učiněním Objednávky.

Platné ke dni 1.4.2016
SERVIND s.r.o.
Příloha č.1
Kontaktní údaje provozoven:
Centrála Tuchoměřice ‐ zákaznický servis:
Linka autoopravárenství: tel.: 220 400 492, tel.: 220 400 493
Linka průmysl: tel.: 220 400 494, tel.: 220 400 495, fax: 224 190 002
e‐mail: objednavky@servind.com , web: https://colorstore.servind.com/
Pobočka Brno ‐ zákaznický servis:
tel.: 545 544 841, fax: 545 214 113
e‐mail: brno@servind.com , web: https://colorstore.servind.com/