Haluatko liittyä joukkoomme?

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen: jobs@mirka.com tai täytä työhakemuslomake.

Success driven by people.

Henkilöstöllä on keskeinen ja aktiivinen rooli menestyksen saavuttamisessa kaikessa toiminnassamme. Työhönsä sitoutuneiden työntekijöiden avulla pääsemme tavoitteisiimme. Haluamme tukea ja kehittää henkilökuntaamme, koska tiedämme, että menestys syntyy pätevistä ja motivoituneista työntekijöistä.

Tässä henkilöstöpolitiikassa haluamme siksi painottaa seuraavia osa-alueita:

Osallistaminen
Pyrimme yrityksen kaikilla tasoilla avoimeen kommunikaatioon ja tiedottamiseen sekä molemminpuoliseen toistemme mielipiteiden kunnioittamiseen. Haluamme antaa työntekijöillemme mahdollisuuden osallistua oman osaston toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Olemalla aktiivinen ja osallistumalla parannustyöhön on työntekijällä myös hyvät mahdollisuudet vaikuttaa. Henkilöstön luottamushenkilöt ovat mukana yrityksen yhteistyötoimikunnassa ja johtoryhmän kokouksissa.

Määrätietoisuus ja tavoitteiden tuntemus
Määrätietoinen ja offensiivinen strategia on luonteenomaista yritystoiminnallemme. Haluamme työntekijöidemme olevan tietoisia päivittäisen työn tavoitteista. Meillä on selkeät päämäärät, ja toimiessamme yhdessä määrätietoisella tavalla strategian mukaisesti voimme toteuttaa tulevaisuuden visiot.

Johtajuus
Esimies vastaa yrityksen tärkeimmästä voimavarasta – henkilöstöstä. Tämä asettaa suuret vaatimukset esimiehen taidoille ja valmiuksille johtaa ihmisiä. Erillisessä johtamisen käsikirjassa kuvataan, millaista johtajuutta meillä sovelletaan. Esimies toteuttaa yrityksen strategiat ja tavoitteet, pilkkoo yrityksen/prosessin kokonaisstrategian operatiivisiksi tavoitteiksi, luo toimintasuunnitelmat ja tiedottaa niistä.

Pätevyys ja henkilökohtainen kehitys
Henkilöstön pätevyys on merkittävä tekijä toiminnassamme. Pidämme pätevyytemme jatkuvaa arviointia ja kehittämistä erittäin tärkeänä. Tarjoamme työntekijöillemme monia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Motivaatio
Meidän määritelmämme mukaan motivaatio on myönteinen ja energiaa antava voima, joka lisää toimiemme intensiteettiä ja luovuutta. Haluamme nähdä suoritettavan työn stimuloivana haasteena, joka nostaa motivaatiotamme. Arvioimme vuosittain työntekijöidemme motivaatiota tullaksemme jatkuvasti entistä paremmiksi.

Turvallinen ja viihtyisä työympäristö
Mirka pyrkii pitämään hyvää huolta työntekijöistään. Mielestämme hyvä yhteishenki ja viihtyisä ilmapiiri ovat tärkeitä. Painotamme myös hyvän työkyvyn ja turvallisen työ-ympäristön ylläpitämisen tärkeyttä; aktiivinen kunnon hoitaminen ja hyvin suunniteltu työturvallisuus ovat osa jokapäiväistä työtä.