Välj din plats

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

Rättsligt meddelande 

Välkommen till Mirkas webbplats. Följande villkor gäller för webbplatsen www.mirka.com och alla eventuella undersidor (nedan gemensamt kallade ”webbplatsen”). Vi ber dig att läsa igenom villkoren noggrant. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig att inte använda webbplatsen. Hänvisningar nedan till ”Mirka”, ”oss” eller ”vi” avser webbplatsens ägare Mirka Ltd, Finland och/eller andra företag i Mirka-koncernen.


Äganderätt till information och material (copyright)

Copyright för innehållet på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till dokument, filer, text, bilder, grafik, enheter, ljud, audiovisuella element och kod som ingår i den och för webbplatsens allmänna visuella utseende ägs av Mirka. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här är förbehållna.


Begränsade användningsrättigheter

Innehållet på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, bilder och audiovisuella element, får inte reproduceras, överföras, distribueras eller lagras utan föregående skriftligt tillstånd från Mirka Ltd., utom för 1) strikt privata ändamål eller 2) för användning inom din organisation uteslutande för att stödja Mirkas produkter och tjänster. Ändringar av innehållet på webbplatsen är uttryckligen förbjudna. Därför får du till exempel inte (i) distribuera eller överföra sådant innehåll på eller utanför nätet, (ii) ändra, återanvända eller lägga ut sådant innehåll, (iii) ta bort eventuella noteringar på nedladdat material som utgör meddelande eller förklaring av copyright, varumärke, trade dress, patent eller andra immateriella rättigheter, (iv) använda sådant innehåll för offentliga ändamål, även om det är icke-kommersiellt, eller (v) försöka dekompilera, bakåtkompilera eller på annat sätt ta isär någon programvara eller annat innehåll på webbplatsen.


Information om varumärken

Om inget annat anges på webbplatsen är alla varumärken, handelsnamn, logotyper, produktnamn och symboler, registrerade eller inte, varumärken som tillhör Mirka Ltd. (med ensamrätt).


Ansvarsfriskrivning

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och i tillgängligt skick. Användningen av uppgifter, verktyg och tjänster på denna webbplats sker på användarens eget ansvar. Mirka gör inga framställningar och ställer inga garantier om att sådana uppgifter, verktyg eller tjänster är korrekta eller funktionella eller att de är lämpliga för ett visst ändamål. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag lämnas ingen garanti av något slag, vare sig uttrycklig eller underförstådd, beträffande webbplatsens tillgänglighet, riktighet, tillförlitlighet eller innehåll.


Begränsning av ansvar

Mirka är inte på något sätt ansvarigt för direkta, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador eller följdskador, förluster, utgifter eller utebliven vinst som har samband med att du har besökt denna webbplats eller sidor som är länkade till den, att du inte har kunnat få tillgång till information på webbplatsen eller att du har använt eller försökt använda information på webbplatsen. Mirka är dessutom inte ansvarigt för direkta, indirekta eller andra skador som har samband med störningar, utelämnanden, avbrott, defekter, förseningar i drift eller överföring, datavirus eller lednings- eller systemfel, även om Mirka eller dess representanter är informerade om sådana skador, förluster eller kostnader. Mirkas eventuella ansvar är under alla omständigheter begränsat till och kommer inte att överskrida det ansvar som föreskrivs i finsk lag.


Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser och resurser som ägs och sköts av tredje part. Du ska granska och godkänna reglerna för användning av sådana webbplatser innan du använder dem. Mirka har ingen kontroll över sådana webbplatser tillhörande tredje part och tar inget ansvar för och godkänner inte och gör inga som helst utfästelser eller garantier för material som skapats eller publicerats av tredje part och som webbplatsen har en länk till.

 

Insändning av material

Mirka inbjuder dig att till webbplatsen inlämna icke-konfidentiella kommentarer som du kan ha beträffande Mirkas produkter eller tjänster. Om du har en idé som du vill att Mirka ska överväga att använda i utbyte mot ersättning till dig, ska du inte inlämna den till denna webbplats eller på annat sätt via Internet. När du skickar in material till oss, till exempel via e-post eller via webbplatsen, godkänner du som tillhandahållare av materialet följande villkor: (i) du gör materialet tillgängligt i vetskap om att vi kan komma att publicera det, (ii) du garanterar att materialet inte innehåller något som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering, (iii) du kommer att göra rimliga ansträngningar för att skanna och ta bort eventuella virus eller andra förorenande eller destruktiva funktioner innan du skickar in något material, (iv) du samtycker till att ersätta oss om en tredje part vidtar åtgärder mot oss i samband med det material som du skickar in; (v) du samtycker till att inte vidta åtgärder mot oss med avseende på nämnda material, och (vi) du äger materialet eller har obegränsad rätt att tillhandahålla det till oss och du samtycker till att Mirka får publicera materialet och/eller införliva det, eller eventuella koncept som beskrivs i det, i sina produkter eller tjänster utan ansvar eller ersättningsskyldighet.

Om material och meddelanden som skickas till oss via webbplatsen innehåller personuppgifter ska de uppgifter som anges i vår sekretesspolicy som publiceras separat på webbplatsen gälla.

 

Diverse

Vi kan när som helst ändra dessa villkor, välja att visa eller ta bort inlägg och innehåll på webbplatsen och/eller avveckla webbplatsen. Om användningsvillkoren ändras kommer du att informeras om detta genom att en ny eller uppdaterad version läggs ut på webbplatsen. Vi ber dig därför att hålla dig uppdaterad när det gäller nya versioner eller uppdateringar av dessa villkor.

Vissa bestämmelser i dessa villkor kan ersättas av uttryckligen angivna rättsliga meddelanden eller villkor som finns på särskilda sidor på denna webbplats.
Finlands lagar, utan hänvisning till någon annan lagstiftning, ska styra dessa villkor och alla anspråk som rör webbplatsen eller innehållet på den.
Om du har några kommentarer eller frågor om den här webbplatsen kan du kontakta webbadministratören. webmaster@mirka.com

 

Sekretesspolicy

Det är mycket viktigt för Mirka att skydda din integritet – vi vill att dina personuppgifter ska vara säkra. I denna policy anges på vilken grund eventuella personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss, kommer att behandlas av oss.
Det här dokumentet innehåller följande information:

1.    Övergripande beskrivning av våra metoder för databehandling    
2.    Vilka uppgifter samlas in och i vilket syfte på denna webbplats och i våra applikationer?    
3.    Rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter    
4.    Hur behandlas uppgifterna?    
5.    Överförs eller avslöjas uppgifter till tredje part?    
6.    Var behandlas dina uppgifter?    
7.    Vilka är dina rättigheter och valmöjligheter?    
8.    Länkar till webbplatser från tredje part    
9.    Ändringar av denna policy    
10.    Personuppgiftsansvarig och kontaktperson    

 

1.    Övergripande beskrivning av våra metoder för databehandling

Vi behandlar personuppgifter enligt denna sekretesspolicy och i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen i EU/EES. Termen ”personuppgifter” avser personlig identifierbar information som vi ber om och som du tillhandahåller. Med detta menar vi information som direkt eller indirekt identifierar dig, till exempel ditt namn, din fysiska adress, e-postadress, IP-nummer eller andra kontaktuppgifter. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part som vi har anlitat vidtar med personuppgifterna, t.ex. insamling, registrering och lagring. Denna policy beskriver hur vi behandlar personuppgifter i samband med:

•    myMirka-appen
•    prenumerationer på våra nyhetsbrev,
•    kontaktförfrågan,
•    administrera förfrågningar och avtal från/med dig samt tillhandahålla relaterad information och tjänster i samband med detta,
•    registrering av garantin,
•    begäran om reparation av en maskin,
•    rekryteringsprocesser,
•    cookies som används på våra webbplatser

Vi strävar efter att behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och inte överdrivna i förhållande till det syfte för vilket de har samlats in. Vi samlar in och behandlar personuppgifter endast när vi har lagliga skäl för detta.


2.    Vilka uppgifter samlas in och i vilket syfte på denna webbplats och i våra applikationer?

Vi vill ha möjlighet att hålla kontakten med dig och berätta om saker som är viktiga för dig. Via webbplatsen mirka.com är det möjligt att t.ex. anmäla sig till nyhetsbrev, registrera information om ditt elverktyg för ytterligare ett års garanti och söka jobb.
Mirka samlar in uppgifter via följande kanaler och för följande ändamål:

•    myMirka-appen: i myMirka-appen har du möjlighet att registrera information om dig själv, vilket underlättar kommunikationen med oss och registrering av garantier. Du ombeds ange ditt namn, kön, adress och e-postadress.
•    Anmälan till nyhetsbrev: när du anmäler dig till våra nyhetsbrev måste du ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifterna används för att skicka den typ av innehåll som du har begärt samt för att marknadsföra våra tjänster.
•    Kontaktformulär: genom att ange dina personuppgifter i vårt kontaktformulär får vi möjlighet att kontakta dig. Du måste ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
•    Registrering av garantin: när du registrerar ditt Mirka-elverktyg på vår hemsida eller via vår appen myMirka kommer du att ombes att lämna personligt identifierbar information som namn, adress, e-postadress etc. på Mirka-produktregistreringsformuläret för att registrera de produkter som du har köpt av oss.
•    Reparation och underhåll av maskiner: på vårt reparationsformulär kan du begära service för ditt verktyg. För att kunna initiera en hämtning av ditt verktyg och för att kunna skicka tillbaka det behöver vi dina personuppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
•    Jobbansökningar: uppgifter som du anger i samband med jobbansökningar på vår karriärwebbplats registreras separat i vårt HR-system. De personuppgifter om dig som vi använder är de uppgifter som du valt att lämna till oss, t.ex. namn, titel, befattning, e-postadress, telefonnummer, språkpreferenser och annan information som du tror kan vara relevant i en rekryteringsprocess.
•    Cookies: vi kan också få information om din användning av denna webbplats genom ”cookies” som gör det möjligt för oss att göra vissa delar av webbplatsen lättare att använda. När du går in på denna webbplats kan vi också samla in information om din dator, IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, till exempel för statistiska ändamål eller för systemadministration. Denna information består i allmänhet av uppgifter som inte tillåter individuell identifiering av information som rör en specifik användare.

I vissa fall kompletteras dina personuppgifter med information som hämtas från andra källor, inklusive sökningar via allmänt tillgängliga sökmotorer, sektorspecifika nyhetsbrev, sociala medier och din arbetsgivares webbplats, i syfte att bekräfta din nuvarande yrkesbefattning.

 

3.    Rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar in information som vi får av eller på uppdrag av våra kunder eller som genereras av oss när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att marknadsföra oss till besökare på vår webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster.

Vi kommer att lagra personuppgifter som rör våra ärenden så länge som vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lagstiftning. Personuppgifter kommer att raderas om vi inte har en anledning och rätt att använda uppgifterna enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

4.    Hur behandlas uppgifterna?

Mirka kommer endast att behandla personuppgifter för de ändamål för vilka de samlas in och enligt vad som anges ovan, och personuppgifter kommer endast att vara tillgängliga för behöriga anställda som innehar en position som kräver att de behandlar personuppgifter för att utföra sitt arbete. Personuppgifter behandlas inte längre än vad som är nödvändigt för det särskilda ändamålet. Vi uppfyller helt och hållet våra lagstadgade skyldigheter att bevara uppgifter samt våra interna riktlinjer för lagringstid.
Mirka har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra för att säkerställa att endast behöriga personer får tillgång till personuppgifterna. Vi har också interna riktlinjer för säker behandling av personuppgifter.

 

5.    Överförs eller avslöjas uppgifter till tredje part?

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part utanför Mirka, förutom till:

•    tjänsteleverantörer som Mirka har anlitat för att utföra tjänster för vår räkning. Alla tredjepartsleverantörer måste följa våra instruktioner och tillämpliga skriftliga databehandlingsavtal och eventuella andra avtal som finns mellan Mirka och dess tredjepartsleverantörer, som måste genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna,
•    uppfylla rättsliga skyldigheter, inklusive, men inte begränsat till, som svar på en legitim rättslig begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga tillsynsmyndigheter,
•    utreda misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet,
•    förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller
•    stödja försäljning eller överföring av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar

 

6.    Var behandlas dina uppgifter?

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter på servrar inom EU/EES.
Vi kan emellertid behöva överföra din information till en plats utanför EU/EES. Om så är fallet kommer vi att vidta lämpliga åtgärder enligt den allmänna dataskyddsförordningen i EU/EES för att se till att dina personuppgifter förblir skyddade och säkra. Våra internationella överföringar av personuppgifter baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Standardavtalsklausulerna finns här.

 

7.    Vilka är dina rättigheter och valmöjligheter?

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter kan du utöva vissa rättigheter under särskilda omständigheter enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen enligt följande:

•    Rätt till åtkomst och rättelse: du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig. Detta omfattar t.ex. rätten att få information om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte, vilka personuppgifter som behandlas och syftet med behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras.
•    Rätt till begränsning av behandlingen: du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer.
•    Rätten att bli glömd: du kan också begära att dina personuppgifter raderas om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, om behandlingen är olaglig eller om personuppgifterna måste raderas för att vi ska kunna uppfylla ett lagstadgat krav.
•    Rätt till dataportabilitet: om personuppgifter om dig som du själv har tillhandahållit behandlas automatiskt med ditt samtycke eller i enlighet med ett avtal mellan dig och Mirka, kan du begära att uppgifterna tillhandahålls i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du kan också begära att personuppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är tekniskt möjligt.
•    Rätt att återkalla ditt samtycke: i de fall där behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till sådan behandling.
•    Välja bort marknadsföring: vi ger dig också möjlighet att välja bort framtida marknadsföring när vi skickar marknadsföringsmaterial till dig, du kan också välja bort detta när som helst genom att kontakta oss.

I sådana fall kan du kontakta Mirka via de kontaktuppgifter som anges nedan. Du har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.


8.    Länkar till webbplatser från tredje part

Vissa av våra webbsidor kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Dessa externa webbplatser kan placera sina egna cookies på din dator, samla in data eller begära personuppgifter. Om du lämnar personuppgifter till någon av dessa webbplatser regleras din information av deras sekretesspolicy. Mirka utövar ingen kontroll över och tar heller inget ansvar för dessa webbplatser och vi uppmanar dig att noggrant läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

 

9.    Ändringar av denna policy

Mirka förbehåller sig rätten att ändra denna policy från tid till annan.
Vi kommer att publicera eventuella ändringar av vår policy på denna sida och, i förekommande fall, meddela dig via e-post. Återkom regelbundet för att se eventuella uppdateringar eller ändringar av vår sekretesspolicy.

 

10.    Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Mirka Ltd är dataansvarig för behandling av dina uppgifter i de syften som beskrivs ovan. Om du har frågor om hur vi behandlar dina uppgifter eller vill hävda dina rättigheter får du gärna kontakta oss när som helst via e-post eller post på

Mirka Ltd.
Pensalavägen 210
FI-66850 Jeppo
Finland
privacy@mirka.com

Du kan också uppdatera dina uppgifter och preferenser i myMirka-appen. Kontaktuppgifter till våra kontor och andra företag inom Mirka-koncernen hittar du på https://www.mirka.com.