Vill du bli en av oss?

Sänd din ansökan till adressen: jobs@mirka.com eller fyll i jobbansökningsblanketten.

Success driven by people.

För att nå framgång i all vår verksamhet har personalen en central och aktiv roll. Genom engagerade medarbetare kan vi nå våra målsättningar. Vi vill stöda och utveckla vår personal, eftersom vi vet att framgång föds ur kompetenta och motiverade medarbetare.

I denna personalpolicy vill vi därför fokusera på följande områden:

Delaktighet
På alla nivåer i företaget strävar vi till en öppen kommunikation och information samt en ömsesidig respekt för varandras synpunkter. Vi vill ge våra medarbetare möjlighet att delta i planeringen och verkställandet av den egna avdelningens verksamhet. Genom att som anställd vara aktiv, och ta del i förbättringsarbetet har man också goda möjligheter att påverka. Personalens förtroendevalda deltar i företagets samarbetskommittè, och i ledningsgruppens möten.

Målmedvetenhet
Vår företagsverksamhet kännetecknas av en målmedveten och offensiv strategi. Vi vill att våra anställda skall vara medvetna om vilka målsättningar som fi nns i det dagliga arbetet. Vi har klara mål och genom att tillsammans målmedvetet jobba enligt strategin kan framtidsvisionerna bli verklighet.

Ledarskap
Förmannen ansvarar för företagets största resurs – personalen. Detta ställer stora krav på förmannens kunskaper och färdigheter i att leda människor. Hurudant ledarskap som tillämpas finns beskrivet i en separat ledarskapshandbok. Förmannen skall förverkliga företagets strategier och målsättningar, bryta ned företagets/processens övergripande strategi till operativa mål och skapa och kommunicera verksamhetsplaner.

Kompetens och personlig utveckling
Personalens kompetens är en viktig faktor i vår verksamhet.Vi sätter stor vikt vid att kontinuerligt utvärdera och utveckla vår kompetens. Vi erbjuder våra anställda många möjligheter att utveckla sitt eget kunnande och sin yrkesskicklighet.

Motivation
Vi defi nierar motivation som en positiv och energigivande kraft som höjer intensiteten och kreativiteten i våra handlingar. Vi vill se arbetet som skall utföras som en stimulerande utmaning som höjer vår motivation. Vi utvärderar årligen våra medarbetares motivation för att kontinuerligt bli bättre.

Säker och trivsam arbetsmiljö
Mirka strävar till att ta väl hand om sina anställda. Vi tycker det är viktigt med god sammanhållning och en trivsam atmosfär. Vi betonar också vikten av att upprätthålla en god arbetsförmåga och en säker arbetsmiljö, där en aktiv friskvård och välplanerad arbetssäkerhet är en del av det dagliga arbetet.