2018-05-16

I slutet av förra året genomförde Mirka en global kundtillfredsställelseundersökning som främst fokuserade på leveransnivåerna.

Responsnivån var hög och vi uppskattar alla mottagna svar som analyseras och arbetas vidare med för att vidareutveckla våra processer för att ge en ännu bättre kundupplevelse.

Nästan 90% av respondenterna värderar vår övergripande leveransservice som tillfredsställande och av dem anser sig 40%  vara mycket nöjda med oss.

Vi är fast beslutna att hålla våra löften

Vi är lätta att göra affärer med, men vi vill erbjuda kunderna något bortom det. Därför utför vi regelbundet kundtillfredsställelseundersökningar både på global och lokal nivå. Svaren från våra kunder beaktas i vår framtida strategiplanering.

Majoriteten av respondenterna utvärderade den övergripande leveranstjänsten som tillfredsställande eller högre. Dessutom uppmanades respondenterna att rangordna tillfredsställelsenivån enligt fem leveransattribut:

  1. Exakt fakturering
  2. Enkel beställning
  3. Tydlig dokumentation
  4. Komplett och korrekt leverans
  5. Snabb leverans

Vi strävar ständigt efter att förbättra

”Vi är mycket tacksamma för alla svar och jag vill tacka var och en av respondenterna för att ha tagit tid att besvara undersökningen. Svaren har nu analyserats och interna åtgärder har vidtagits för att ytterligare förbättra vår kundservice”, säger Customer Excellence Manager Christina Strand.