{{ page.ImageAlt }}

Our Clean Commitments

Vårt företag är fokuserat på att erbjuda våra kunder de bästa ytslipverktygen och systemen.  För att bli det främsta företaget med tanke på hållbar utveckling så går vi ända till företagets innersta för att få svar på frågan: ”Vad innebär ordet hållbarhet?”. Vi har redan åstadkommit mycket och har många fler initiativ som vi kan ta oss an i framtiden.

För oss som arbetar på Mirka har det varit självklart att inte slösa - varken på våra egna eller kundernas finansiella eller materiella resurser. Lika självklart är det för oss att spara på jordens resurser. Tanken på hållbar utveckling är en naturlig fortsättning på den här inställningen. Det innebär att då vi fattar beslut inom företaget tar vi ekonomin, jorden och människorna i beaktande – både den nuvarande och kommande generationer.

Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och den strävan sammanfaller bra med företagets värderingar och minskar dessutom kostnaderna. Vi har arbetat intensivt för att spara energi och råmaterial, för att minska avfallsmängden, öka återanvändningen och minska användningen av onedbrytbara kemikalier. Vi utvecklar hälsosammare, tryggare och mera effektiva produkter och processer till våra kunders och arbetstagares nytta. Till exempel våra dammfria slipmaskiner skyddar användarnas lungor samtidigt som slutresultatet blir en renare och slätare ytfinish.

Hållbarhetsrapport 2016

Clean Proactivity

Vi söker proaktivt sätt att minska våra produkters miljöpåverkan. Vi använder inte kemikalier som finns på SVHC(Substances of Very High Concern)-listan – det vill säga listan över särskilt farliga kemikalier - och vi arbetar i enlighet med REACH-förordningen. EU:s förordning över registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Hållbar innovation

Enligt oss är miljömedveten produktutveckling både klok och lönsam. Här är några av våra framgångar. Vi :

 • Utvecklar ny låg-energi teknologi – det minskar mängden energi som behövs för att framställa våra ytbehandlade slipmaterial

 • Övergår till färgmedel utan tungmetaller – det minskar mängden tungmetaller i våra produkter.

 • Förbättrar hanteringen av hartsavfall – det förbättrar hälsan och säkerheten för våra arbetare, och minskar risken för farligt avfall.

 • Uppfinner nya katalysatortekniker – det här effektiverar våra termiska maskinlinjer och minskar energimängden som behövs i produktionen.

 • Effektiverar produkternas transportsträckor – det minskar vårt koldioxidavtryck.

På Mirka Ltd:s RML-lista – listan över begränsade material - specificeras de kemiska ämnen som är klassade som ”förbjudna”, ”begränsade” och oroväckande

 

Mirka Restricted Materials List (v. 1.5 / 2019)

Clean Partner

Vi ser oss själva som en pålitlig partner för våra leverantörer, kunder och samarbetspartners. Att vara en pålitlig partner innebär att arbeta för ett starkt förhållande byggt på tillit och ömsesidig nytta. Det innebär även att arbeta för tvåvägskommunikation i syfte att öka ärligheten, integriteten och samarbetet i relationen.

Samverkan med kunder

Vi är både leverantör och partner för våra kunder. Vi förser dem med varor, tjänster och lösningar på problem och i gengäld får vi kundrespons och förnyat samarbete.

 

Samverkan med leverantörer

Vi tror på att bygga långvariga och rättvisa samarbetsförhållanden med våra leverantörer som är tillförlitliga och trygga. Vårt mål är att minska riskerna både för det egna företaget och för leverantörerna.

Clean Production

Arbetskulturen i vår arbetsgemenskap inom produktionen är team-orienterat. Vi arbetar tillsammans för att nå hög nivå på säkerhet, kvalitet, effektivitet och hållbarhet i alla våra produktionsanläggningar.

Genom åren har vi:

 • Minskat VOC-mängden med 250 00 liter genom att ta bort isopropanol lösningsmedlet för produkter med stearatbeläggning

 • Gradvis minskat ftalaterna som användes i mjukgörande syfte år 2004

 • Hittat ett fenoliskt harts med färre fria monomerer – för 15 år sedan.

 • Helt slutat använda krom i färgämnena. 

År 2012 har vi

 • Helt slutat använda det giftiga ämnet kryolit (2 ton per år) 

För närvarande:

 • Utvecklar vi en xylen-fri process för finkornigt sandpapper. Den här processen kommer att användas för att tillverka vattentätt slippapper – Mirkas nischprodukt.

Clean Performance

Vårt sätt att arbeta är systematiskt. Vi har en långsiktig ekonomisk strategi och vi fokuserar på hållbarhet. När vi en gång beslutat vad som är rätt går vi in för att göra det rätta.

Med tanke på kundernas prestanda, hälsa och säkerhet.

Våra kunders framgång spelar en nyckelroll i framgången för vårt företag. Genom att utveckla produkter som höjer våra kunders prestanda, ökar deras hälsa och säkerhet på arbetsplatserna når vi våra ekonomiska mål.