Mirka's production site in Jeppo, Finland.

Ett hållbart Mirka - för dig och miljön

Mirka fokuserar på att erbjuda kunderna de bästa verktygen och lösningarna för både ytbehandling och precisionsindustrin. För att bli det främsta företaget som arbetar med hållbar utveckling, kommer vi ta en närmare titt på vad det egentligen innebär att vara hållbar. Vi har redan åstadkommit mycket och har många fler initiativ som vi kommer ta oss an i framtiden.

För oss som arbetar på Mirka har det varit självklart att inte slösa – varken våra egna eller kundernas finansiella eller materiella resurser. Lika självklart är det att bevara jordens resurser. Tanken på hållbar utveckling blir därför en naturlig fortsättning av denna inställning. Det innebär att ta hänsyn till ekonomin, jorden och människorna i de beslut som fattas inom företaget – både för nuvarande och kommande generationer.  

Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och detta arbete sammanfaller bra med Mirkas värderingar och minskar dessutom kostnaderna. Vi har arbetat hårt för att spara energi och råmaterial, för att minska avfallsmängden, öka återanvändningen och minska användningen av onedbrytbara kemikalier. Tillsammans utvecklar vi hälsosammare, säkrare, tryggare och effektivare produkter samt processer för våra kunders och arbetstagares nytta. Till exempel hjälper våra dammfria sliplösningar att skydda användarnas lungor samtidigt som slutresultatet blir renare och slätare.

I vår hållbarhetsrapport som heter ”Our Clean Commitments” har vi sammanställt ekonomiska, miljöinitiativ och sociala prestationer. Under dessa rubriker rapporterar vi öppet om utvecklingen av vårt företagsansvar med hjälp av olika nyckeltal. Läs mer i dokumentet eller ladda ned rapporten.

Om MirkaMirka Ltd.  är ett globalt företag och en del av den familjeägda KWH-koncernen. Mirkas affärsidé är att erbjuda världsledande lösningar för ytbehandling och precisionsslipning. Vår verksamhet fokuserar på kundernas behov.

Mirkas affärsområden fokuserar på bil-, trä- och båtindustrin. Inom dessa områden är de typiska kunderna tillverkare av trävaror, billackeringsföretag och bilverkstäder, fordonstillverkare och underleverantörer inom fordonsindustrin. Dessutom används Mirkas produkter och lösningar inom bygg- och renoveringsbranschen samt kompositindustrin.

I över 75 år har Mirka banat väg för tekniska genombrott inom ytbehandling och vi fortsätter att forma branschen med vår expertis. Hela tiden följer vi våra företagsvärderingar genom att vara ansvarsfulla, engagerade, innovativa och respektfulla.

Vi erbjuder våra kunder hållbara lösningar som tar hänsyn till ekonomiska, hälso-, tekniska och miljöaspekter.

Läs mer:Globalt företag

Mirka är ett globalt expanderande företag med 18 dotterbolag i Europa, Mellanöstern, Nord- och Sydamerika samt Asien. Huvudkontoret ligger i Finland och vår produktion är baserad i Finland, Belgien och Italien. Vi är vägledande inom ytbehandling och alla segment på vår marknad.

Läs mer: 

En överblick med vår VDLångsiktig hållbar utveckling har alltid varit en viktig och naturlig del av Mirkas verksamhet. Det är en integrerad del av Mirkas vision: att ses som det mest ansvarsfulla företaget av kunder och intressenter. Denna vision om hållbarhet går att läsa i våra Clean Commitments. Det innebär att vi strävar efter att hantera alla delar av vår verksamhet och tillverkning med så lite miljöpåverkan som möjligt. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att utveckla produkter som förbättrar ergonomi och arbetsmiljön för användaren.

Hälsa och ergonomi gäller även för våra anställda på Mirka. Under de senaste åren har det gjorts betydande investeringar i hälso- och säkerhetsutveckling samt ergonomi. Till exempel arbetar vi med att kontinuerligt förbättra arbetsstationerna för montering av elverktyg. I flera år har vår nollvision för arbetsolyckor resulterat i att vi ständigt förbättrar arbetssäkerheten och välbefinnandet i företaget mot världsklassnivåer.

Det är en spännande period för hållbar utveckling. EU:s Green Deal är konstruerad för att stödja en stark grön förändring. Mycket investeringar kommer att användas för att möjliggöra en ännu större och snabbare utveckling. Mirka är en av grundarna av programmet Sustainable European Abrasives Manufacturer (SEAM), där hela slipindustrin i Europa samlas för att bana vägen till en ännu starkare hållbar utveckling.

Läs mer:Ny banbrytande produktionsmetod

Mirka har under några år utvecklat en helt ny produktionsmetod för sina slipmaterial Det är en banbrytande metod som inte bara är enormt energieffektivt; den möjliggör också produktion utan farliga kemikalier.

Genom Mirkas historia har det investerats mycket i forskning och utveckling vilket har bidragit med revolutionerande lösningar. Det mest framträdande exemplet är dammfri slipning. Nu tar Mirka det största tekniska steget i företagets historia genom att introducera en helt ny produktionsmetod. I Mirkas nya maskiner härdas limmet, som binder sandkornen till pappret, med laserteknologi i stället för att härda limmet med värme som i de gamla maskinerna.

Läs mer: 

”Du kan jämföra de gamla maskinerna med jättepappersmaskiner, medan de nya liknar digitala skrivare. De gamla maskinerna är hundratals meter långa, medan de nya endast är 25 meter”, förklarar forsknings- och utvecklingschef Mats Sundell.

Mindre avfall genom förbättringsprojekt

2020 lanserade Mirka ett förbättringsprojekt som skulle utveckla kvalitet och produktivitet, främst genom att minska avfallet i produktion. Målen som sattes avklarades, och lanseringen blev därmed en succé.

Förbättringsprojektet lanserades tidigt för personalen 2020. Två av Mirkas högvolyms produkter valdes ut för närmare undersökning – Gold P80 och Gold P320. Målet var att ta reda på i vilka produktionsstadium det uppstår onödigt avfall. Detta gjordes även för att ändra arbetssättet genom att öka medvetenheten bland de anställda.

Dessutom sattes konkreta mål för projektet. Åtgärderna bör resultera i besparingar på 250 000 euro för Gold-produkterna och en miljon euro för alla Mirkas produkter. 

Läs mer:

Automatisering kräver kontinuerlig utbildning

Mirka satsar mycket på personalutbildning och det har blivit allt viktigare. Nya kompetenser behövs eftersom manuellt arbete ersätts av automatiserade processer.  

Mirka har alltid varit engagerade i att utbilda sin personal. Under de senaste åren har kontinuerlig utbildning blivit ännu viktigare eftersom fler processer blir automatiserade och digitaliserade. Alltså finns det ständigt nya saker att lära sig. Samtidigt har fokus flyttats från rutinmanuellt arbete till kunskaps- och expertisarbete.

”Vi satsar verkligen på utbildning. Förutom att ge kunskaper till våra nuvarande anställda så rekryterar vi ständigt ny personal för att ha rätt typ av expertis på Mirka”, förklarar Ulla Kauppi, HR-ansvarig.

Läs mer:

Investeringar i hälsa och säkerhet lönar sig

När nya medarbetare börjar på Mirka genomgår de en mycket grundlig och omfattande säkerhetsutbildning. Anställda inom produktion får dessutom ett arbetssäkerhetskort som behöver förnyas var femte år.

Detta är bara två exempel på hur Mirka tar säkerhetsfrågor på allvar. De senaste åren har ännu större fokus lagts på säkerhet, eftersom det är en del av Mirkas strategi.

År 2020 intensifierades säkerhetsarbetet med lanseringen av BeeSafe-kampanjen. Denna syftade till att öka medvetenhet kring säkerhetsfrågor i större utsträckning än tidigare.

Läs mer:

Lägre koldioxidavtryck med lokala inköp

Står Mirka inför valet att välja mellan två olika leverantörer, som är lika tekniskt och ekonomiskt, väljs generellt sett den leverantören som är geografiskt nära Mirkas produktionsanläggningar i Finland.

Mirka har kontinuerligt arbetat efter denna princip i decennier, vilket har resulterat i ett stort nätverk av lokala leverantörer. Mer än hälften av råmaterialen, och 30 procent av alla komponenter som används av Mirka, kommer antingen från Österbotten eller från Finland i allmänhet.

Detta sätt att arbeta gäller alla inköp Mirka gör, från de råmaterial som används till våra slipmaterial, till komponenterna som används till våra elektriska verktyg. När Mirka började producera elektriska verktyg för ett decennium sedan, kom komponenterna först från Asien, men senare valdes finska leverantörer i stället.

Läs mer:

Miljöproaktivitet runt om i världen

Hållbarhets- och miljöfrågor är något som berör hela Mirka-gruppen. Detta framgår tydligt genom att alla våra dotterbolag följer våra principer om ren proaktivitet och arbetar för att uppnå utveckling inom hållbarhetsområdet.

År 2019 samarbetade Mirka India med ”Give Me Trees Trust” och lanserade kampanjen ”Dust Tree” i Delhi, vilket är en av de mest förorenade städerna i världen. Kampanjen handlade om att för varje gång 500 rondeller av Abranet såldes, skulle Mirka India plantera en tempelfikus på utvalda grönområden i Delhi.

Då bilpolicyn förnyades, bestämde sig Mirka Brazil för att bidra med sin del. De förespråkade att större tonvikt skulle läggas vid miljövänligare alternativ till bilar som drivs med traditionella bränslen. Detta innebär att röra sig från diesel och bensin, till förmån av biobränsle och hybridfordon.

Läs mer:

SEAM sätter industristandard i EuropaSom medlem i Federation of European Producers of Abrasives, FEPA, hade Mirka en central roll i grundandet av programmet Sustainable European Abrasives Manufacturer (SEAM), som lanserades 2020.

Syftet med SEAM-programmet är att stödja och hjälpa europeiska slipmaterialstillverkare mot en hållbar tillväxt och hållbarhetsförbättringar, främst inom produktion och distribution. Programmet är organiserat utifrån de tre grundläggande områdena för hållbarhet: miljö, arbete och ekonomi. För att godkännas i programmet måste tillverkare uppfylla en rad minimikrav inom dessa områden. För Mirkas del kom detta naturligt på grund av vårt engagemang för hållbarhet.

Idén med SEAM-programmen är att sätta en europeisk hållbarhetsstandard. Genom att göra detta kommer det att driva slipindustrin framåt och rätt balans mellan miljöeffektivitet, produktionsprestanda och arbetssäkerhet för hela slipindustrin i Europa. Tillsammans kan industrin bana väg för en ännu starkare, hållbar utveckling.  

 

Läs mer om FEPA: https://fepa-abrasives.org/

 

Läs mer om SEAM: https://www.seam.earth/FEPA står för kvalitet

FEPA fungerar som en kvalitetsgaranti för kunderna. Genom att köpa FEPA-certifierade produkter, får konsumenter en garanti på att produkten kommer uppfylla specifika kvalitets- och säkerhetskriterier.

Europeiska slipmaterialstillverkare har de högsta kvalitets- och miljöstandarderna i världen. Däremot har denna information inte nått ut till alla kunder och intressenter.

Detta är något som FEPA (Federation of European Producers of Abrasives) aktivt arbetar med att sprida kunskap kring. Organisationen har cirka 250 medlemsföretag, inklusive Mirka. FEPA:s ordförande är Mirkas VD, Stefan Sjöberg.

Som en av grundarna, deltar Mirka i utformningen av programmet, och var en av de första som inledde hållbarhetsredovisning enligt de nya kriterierna. Mirkas kvalitets- och säkerhetskrav är redan så avancerade att efterlevnad av det nya programmet, i praktiken, inte kräver några ändringar av vår driftsmetod.  Läs mer om säkerhet och slipmaterial: https://abrasivessafety.com/en-us/ På Mirka Ltd:s RML-lista – listan över begränsade material – specificeras de kemiska ämnen som klassas som ”förbjudna”, ”begränsade” och ”oroväckande”.

Mirkas lista över begränsade material (v. 2.0 / 2020)