Vælg din placering

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

USA

South America

Brazil

Global

Global

Global

my.mirka.com – vilkår for værktøjsreparation

Sidst opdateret den 16. marts 2023

Kontaktoplysninger på Mirka Oy:
Mirka Oy, Pensalavägen 210, 66850 Jeppo, Finland

 

1. Generelt

Disse vilkår i forbindelse med my.mirka.com regulerer brugen af ​​portalen og den værktøjsreparationsservice, der tilbydes via my.mirka.com. De skal læses sammen med vilkårene for brug af Mirka.com (findes på: Mirka.com Vilkår for brug – Mirka). Hvis der er uoverensstemmelse mellem disse vilkår for værktøjsreparation og vilkårene for brug af Mirka.com, har disse vilkår for værktøjsreparation forrang.


Parterne i disse vilkår for værktøjsreparation er dig (der enten er en privatperson eller en bemyndiget repræsentant for en virksomhed) og Mirka Oy (også i det følgende benævnt "Mirka").

2. Bestilling af værktøjsreparation via my.mirka.com

Som en del af my.mirka.com-portalen har du mulighed for at bestille værktøjsreparation. Disse kan bredt inddeles i to kategorier – reparation, der er dækket af garantien ("garantireparation") og reparation, der ikke er dækket af garantien ("reparation, der ikke er omfattet af garantien"). Desuden kan visse garantireparationsordrer også omfatte nogle dele, der ikke er dækket af garantien. Ordrer skal afgives individuelt for hvert værktøj, selvom værktøj kan blive grupperet som en enkelt levering.

Reparationsordrer afgives ved at bruge reparationsanmodningsfunktionen, hvorefter Mirka vil give instruktioner om, hvordan du fortsætter med levering til det nærmeste Mirka-reparationscenter. Når værktøjet ankommer til reparationscenteret, vil Mirka tage stilling til, om defekten/værktøjet falder inden for rammerne af en garantireparation (i overensstemmelse med Mirkas garantibetingelser: https://www.mirka.com/SharePoint/Marketing/Productsapplications/Toolsandaccessories/Product_Manuals/Mirka_Warranty_2_Plus_1.pdf) .

Hvis produktet eller defekten falder uden for garantien, vil Mirka give dig et tilbud på en reparation, der ikke er omfattet af garantien. Hvis du accepterer tilbuddet, vil Mirka herefter fortsætte med at reparere det defekte produkt og sende det til dig, efter at reparationen er afsluttet.

3. Levering og returnering af værktøj

Levering af værktøj til et Mirka-reparationscenter kan ske ved at bruge en leveringsservice, der arrangeres af Mirka. Tilgængelige tjenester kan variere afhængigt af din placering. Du kan også bestille reparation og selv sørge for levering til reparationscenteret. Din levering til os kan ikke spores i vores system, hvis forsendelsen ikke er arrangeret af Mirka.


Før afhentning eller aflevering skal du sørge for at have pakket værktøjet forsvarligt og beskyttet og med forsendelsesmærkaten sat på. Mirka påtager sig intet ansvar for skader, der opstår under transporten på grund af forkert emballering af de pågældende varer.


I forbindelse med garantireparationer dækker Mirka omkostningerne til afhentning samt omkostningerne ved returnering af det reparerede værktøj til dig.


Ved godkendelse af et tilbud på en reparation, der ikke er omfattet af garantien, vil Mirka fakturere dig for omkostninger til afhentning samt omkostninger til returnering i henhold til priserne i tilbuddet. Hvis du afviser tilbuddet på en reparation, der ikke er omfattet af garantien, og vælger at genbruge værktøjet, afholder Mirka omkostningerne til afhentning. Hvis du afviser tilbuddet, men beslutter dig for at få værktøjet sendt retur til dig, vil Mirka returnere det adskilt og fakturere dig for omkostningerne til returneringen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan værktøjet ikke samles igen af Mirka uden at udskifte ødelagte dele. Hvis du ikke svarer på tilbuddet inden for 14 dage, kan Mirka returnere det adskilte værktøj og fakturere dig for returneringsomkostningerne.


4. Omkostninger og betalingsvilkår

Priser på reparationer, der ikke er omfattet af garantien, fastsættes ud fra den pågældende defekt i henhold til Mirkas gældende prisliste for værktøjsreparationer. Der vil ikke blive udført arbejde på værktøjet bortset fra vurderingen af ​​værktøjet, før du har accepteret reparationstilbuddet fra Mirka. Reparationsomkostningerne kan blive opkrævet i forbindelse med godkendelsen af tilbuddet eller kan blive faktureret, når din reparationsordre er gennemført. De tilgængelige betalingsmuligheder i dit land afhænger af Mirkas lokale ordninger.


Med hensyn til leveringsomkostninger eller andre omkostninger, der faktureres hos kunden, er betalingsperioden for sådanne omkostninger 14 dage netto med gældende morarenter ved for sen betaling i henhold til paragraf 4 i den finske rentelov (633/1982).


5. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en ordre på reparationstjenester, der ikke er omfattet af garantien, ved at underrette Mirka inden for 14 dage efter accept af et reparationstilbud om, at du ønsker at gøre brug af denne ret i forbindelse med reparationen. Såfremt du gør brug af fortrydelsesretten, er du ansvarlig for omkostningerne til afhentning og for omkostningerne til at levere det ikke-reparerede produkt retur til dig.


Såfremt du har accepteret, at arbejdet påbegyndes på dit defekte produkt inden udløbet af denne 14-dages periode, skal du imidlertid afholde omkostningerne til denne service delvist (hvis servicen er blevet delvist afsluttet på dagen for meddelelsen om fortrydelse) eller helt (hvis tjenesten er blevet fuldstændig gennemført på dagen for meddelelsen om fortrydelse), uanset din meddelelse om fortrydelse.


6. Opbevaringsomkostninger og ret til at genbruge uafhentede produkter

Efter at Mirka har fastslået, at et værktøj/en defekt ikke er omfattet af garantien, får kunden et tilbud på en reparation, der ikke er omfattet af garantien, med en 14 dages frist til at acceptere eller afvise tilbuddet. Hvis kunden har undladt at svare på tilbuddet eller har undladt at acceptere levering af ikke-reparerede produkter efter udløbet af denne periode, vil kunden få en tre (3) måneders periode til at afhente værktøjet eller arrangere levering af værktøjet. Efter udløbet af ​​denne periode på tre (3) måneder vil værktøjet blive genbrugt af Mirka. Herudover forbeholder Mirka sig ret til at fakturere kunden for opbevaringsomkostningerne for produkter, der enten er blevet genbrugt som angivet her, eller som er blevet leveret/afhentet efter udløbet af den oprindelige 14-dages tilbudsperiode.


7. Defekter i reparerede produkter

Med hensyn til garantireparation gælder Mirkas garantibetingelser for alle påståede defekter inden for Mirkas reparationsservice eller for defekter i udskiftede eller reparerede dele.


Med hensyn til reparationer, der ikke er omfattet af garantien, skal du underrette Mirka uden forsinkelse, og under alle omstændigheder senest inden for to (2) måneder, efter du har opdaget, at produktet er defekt, hvorefter Mirka kan beslutte at organisere afhentning af det påstået defekte produkt. Såfremt værktøjet viser sig at være defekt på grund af en fejl i reparationen, der ikke er omfattet af garantien, betaler Mirka de relaterede afhentnings- og leveringsomkostninger. Såfremt værktøjet ikke er defekt, eller hvis defekten ikke skyldes Mirka-reparationen, der ikke er omfattet af garantien, afholder du omkostningerne til afhentning og levering af produktet tilbage til dig.


For at undgå tvivl stiller Mirka ingen garantier for værktøj, der har været genstand for en reparation, som ikke er omfattet af garantien, og Mirka garanterer kun, at produkterne ikke er defekte i det øjeblik, du afhenter dem eller arrangerer levering af dem. Det er muligt, at et repareret værktøj kan gå i stykker efter en Mirka-reparation som følge af normal slitage på dele, der ikke var inkluderet i den tidligere reparation, og en sådan defekt skyldes ikke fejl i Mirka-reparationen, der ikke er omfattet af garantien, og Mirka kan ej heller holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for en sådan defekt.


8. Force majeure

Mirka er fritaget for erstatningspligt for hel eller delvis misligholdelse af sine forpligtelser, såfremt denne misligholdelse skyldes omstændigheder, der hører under force majeure, og som er opstået efter en afgivet ordre som følge af begivenheder af usædvanlig karakter, som Mirka kunne ikke forudse eller forhindre ved rimelige foranstaltninger, såsom brand, generelle afbrydelser af elforsyningen eller logistik, arbejdsnedlæggelser eller andre faglige aktioner, pandemier, epidemier eller væbnede konflikter. Mirkas ansvarsfrihed skal bestå i hele varigheden af begivenheden, der hører under ​​force majeure. Mirka har desuden ret til egenhændigt at annullere en ordre, hvis begivenheden, der hører under ​​force majeure, varer i mindst to (2) uger, hvorefter kundens eventuelle forudbetaling returneres.


9. Gældende lov og tvistbilæggelse

Disse vilkår er underlagt lovgivningen i Finland med undtagelse af dens bestemmelser om lovkonflikter, undtagen i det omfang ufravigelig forbrugerlovgivning forbyder et sådant lovvalg. I et sådant tilfælde gælder lovgivningen på forbrugerens bopæl med undtagelse af dens bestemmelser om lovkonflikter.
Enhver tvist, enhver uenighed eller ethvert krav, der opstår som følge af eller relateret til disse værktøjsvilkår, vil være underlagt domstolene i den kompetente jurisdiktion. Desuden kan du have ret til at få din tvist behandlet af den kompetente myndighed for forbrugertvister. I Finland er den kompetente myndighed det finske forbrugertvistnævn (https://www.kuluttajariita.fi/en/index.html).