Välj din plats

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

Användningsvillkor för Mirka.com

Senast uppdaterad 25 januari 2022

Kontaktuppgifter för Mirka Oy:
Mirka Oy, Pensalavägen 210, 66850 Jeppo, Finland

1. Allmänt

Dessa användningsvillkor omfattar din rätt att få tillgång till, och de villkor som reglerar sådan tillgång, ditt Mirka.com-konto (”konto”) och olika tjänster och verktyg som tillhandahålls av Mirka Oy (”Mirka”) i samband med detta konto (”tjänster”). Vissa andra villkor kan gälla för din användning av Mirkas varor eller tjänster, t.ex. separata försäljningsvillkor (”försäljningsvillkor”) och garantivillkor (”garantivillkor”). Parterna i dessa användningsvillkor är du (som antingen är en privatperson eller en auktoriserad representant för ett företag) och Mirka Oy.

2. Konto

Genom att registrera dig för ett Mirka.com-konto och acceptera dessa användningsvillkor får du en begränsad, återkallelig, royaltyfri och icke överlåtbar rätt att använda ditt konto.

Kontot är personligt och du samtycker uttryckligen till att inte dela ditt användarnamn eller lösenord med någon tredje part eller låta någon tredje part använda eller få tillgång till ditt konto. Det enda undantaget från detta är delade företagskonton (”företagskonto”), där ett konto skapas för ett företag eller annan organisation med uttryckligt tillstånd från Mirka att dela åtkomst till ett sådant företagskonto mellan flera användare.

Genom att registrera ett konto försäkrar och garanterar du att du är/företräder den part som kontot (inklusive ett företagskonto) är avsett för. Det är uttryckligen förbjudet att registrera konton för tredje parts räkning utan Mirka Oy:s skriftliga förhandsgodkännande.

3. Tjänster

Genom att registrera dig för ett konto beviljas du en begränsad, återkallelig, royaltyfri och icke överlåtbar rätt att använda tjänsterna. Sådana tjänster kan till exempel omfatta registrering av verktyg för support, garanti eller spårning, tillgång till en webbshop och en supportkanal för att hantera frågor om verktyg eller produkter. Tjänsterna kan tas bort offline eller läggas till från tid till annan efter Mirkas eget gottfinnande.

Villkor som särskilt gäller för registrering av verktyg: för att undvika tvivel är det uttryckligen förbjudet att registrera ett verktyg för en annan persons eller ett annat företags räkning. Genom att registrera ett verktyg hos Mirka.com försäkrar och garanterar du att det serienummer som du har angett är korrekt och att verktyget tillhör dig eller att du på annat sätt har uttryckligt tillstånd att registrera verktyget i fråga.

Villkor som särskilt gäller för webbutiken och reparationstjänster som inte omfattas av garantin: beställning av produkter eller tjänster från Mirka.coms webbshop samt reparationstjänster som inte omfattas av garantin ska regleras av separata försäljningsvillkor.

Villkor som särskilt gäller för garantireparation av verktyg: garantireparationer och allmänna villkor som rör garantier ska regleras av separata garantivillkor.

4. Begränsningar för användningen

Din rätt att använda kontot och tjänsterna omfattas av dessa villkor och följande begränsningar. Varje överträdelse av nedanstående begränsningar ska betraktas vara ett väsentligt brott mot villkoren.

a.     Ingen delning av kontot: per definitionen i avsnitt 2.

b.     Inget olagligt/omoraliskt innehåll: du förbinder dig att inte ladda upp, eller behålla på ditt konto eller i tjänsterna, någon information som skulle kunna betraktas som olaglig, obscen eller på annat sätt strider mot sedligheten, inklusive innehåll som bryter mot tredje parts immateriella rättigheter eller relevanta bestämmelser om integritet eller konkurrenslagstiftning.  

c.      Ingen skadlig användning: du förbinder dig att inte använda kontot eller tjänsterna på ett illvilligt sätt som potentiellt hindrar tillgängligheten eller integriteten hos Mirka.com-tjänsterna eller andra varor eller tjänster från Mirka, inklusive att utföra en överbelastningsattack eller ladda upp eller dela skadliga program eller koder.

d.     Inga bedrägliga framställningar: du förbinder dig att inte på ett bedrägligt sätt företräda någon tredje part, eller att göra inköp eller på annat sätt använda tjänsterna utan att ha laglig rätt att göra det.

e.     Ingen omvänd kompilering: du får inte försöka utföra omvänd kompilering eller på annat sätt omvandla koden för tjänsterna eller kontot till en läsbar form eller erhålla en kopia av koden.

f.       Ingen olämplig användning av material som ingår i kontot eller tjänsterna: du har inte rätt att använda material som ingår i kontot eller tjänsterna i något annat syfte än att använda kontot/tjänsterna. Ingen licens beviljas dig till någon immateriell rättighet som tillhör Mirka eller dess licensgivare när det gäller material som ingår i tjänsterna och kontot, inklusive upphovsrätt till källkoden för program som rör tjänsterna och kontot, upphovsrätt till marknadsföringsbilder och bilder och beskrivningar av produkter och produktdokumentation, eller varumärken eller patent som ägs av Mirka.  

5. Personuppgifter och sekretess

Behandlingen av dina personuppgifter omfattas av en separat sekretesspolicy som finns här: Sekretesspolicy. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Mirka, och uppgifterna behandlas dessutom av olika bearbetare som omfattas av skriftliga avtal om databehandling med Mirka.

6. Tillgänglighet till konto och tjänster

Mirka strävar efter att hålla tillgängligheten till kontot och tjänsterna på en lämplig nivå och tillhandahåller en separat kontaktpunkt för service- och hjälpförfrågningar. Mirka ger emellertid inga specifika tillgänglighetsgarantier eller garantier för svarstid eller handläggningstider för supportärenden. Tillgången till kontot eller tjänsterna kan vara otillgänglig på grund av behovet av att uppdatera eller reparera kontot och tjänsterna, eller av någon annan anledning enligt Mirkas eget gottfinnande.

För att undvika tvivel är det ditt ansvar som användare att se till att din webbläsare och utrustning är uppdaterad och kan få tillgång till och använda kontot och tjänsterna på avsett sätt, och att din webbläsare och utrustning har en tillräcklig nivå av datasäkerhet, och Mirka tar inget ansvar för ovanstående.

7. Avtalsbrott och skadestånd

I händelse av ett väsentligt brott mot dessa användningsvillkor från din sida har Mirka rätt att omedelbart säga upp användningsvillkoren samt din rätt att använda kontot och tjänsterna utan förvarning.

Mirka är inte ansvarigt för eventuella indirekta skador som drabbar dig i samband med dessa användningsvillkor eller Mirka-kontot och tjänsterna.

8. Ändringar i användningsvillkoren

Du accepterar att Mirka Oy ensidigt kan ändra dessa användningsvillkor genom att ladda upp en ny kopia av användningsvillkoren på Mirka.com och meddela dig om detta. Om du fortsätter att använda ditt konto eller dina tjänster efter att ha fått ett sådant meddelande anses du ha accepterat de ändrade användningsvillkoren som bindande för dig. Om du inte accepterar de ändrade användningsvillkoren ska din rätt att använda kontot och tjänsterna omedelbart upphöra utan förvarning.

9. Giltighetstid och uppsägning

Din rätt att använda kontot och tjänsterna börjar efter att du har registrerat ditt Mirka.com-konto och accepterat dessa användningsvillkor och fortsätter på obestämd tid. Om du väsentligt eller upprepade gånger bryter mot dessa villkor eller om du inte anses ha accepterat användningsvillkoren som bindande för dig själv, har Mirka rätt att säga upp din rätt att använda kontot och tjänsterna utan förvarning.

I händelse av uppsägning eller upphörande av dessa användningsvillkor eller din rätt att använda kontot eller tjänsterna ska du omedelbart upphöra att använda kontot/tjänsterna, och all data som du laddat upp till Mirka.com ska raderas, med förbehåll för relevant lagstiftning om skydd av personuppgifter.

10. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa användningsvillkor ska regleras av Finlands lagar med undantag för dess bestämmelser om lagkonflikter.

I den utsträckning som tillåts av tillämplig tvingande lag ska alla tvister, kontroverser och anspråk som härrör från eller är relaterade till dessa användningsvillkor, eller brott mot, uppsägning av eller giltighet av användningsvillkoren, slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med Finlands Handelskammares skiljedomsregler. Antalet skiljemän ska vara en och platsen för skiljedomsförfarandet ska vara Vasa, Finland.