Velg din plassering

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

USA

South America

Brazil

Global

Global

Global

Mirka.com Vilkår for bruk 1

Sist oppdatert 25. januar 2022

Kontaktinformasjon for Mirka Oy:
Mirka Oy, Pensalavägen 210, 66850 Jeppo, Finland

1. Generelt

Disse vilkårene dekker rettighetene dine for tilgang til Mirka.com-kontoen din ("Konto") samt ulike tjenester og maskiner levert av Mirka Oy ("Mirka") i forbindelse med nevnte konto ("Tjenester"). Visse andre vilkår kan gjelde for din bruk av Mirka-produkter eller -tjenester, for eksempel egne salgsvilkår ("salgsvilkår") og garantivilkår ("garantivilkår"). Partene i disse vilkårene er du (enten som privatperson eller autorisert representant for et selskap) og Mirka Oy.

2. Konto

Ved å registrere deg for en Mirka.com-konto og godta disse vilkårene, gis du en begrenset, tilbakekallbar, royaltyfri, ikke-overførbar rett til å bruke kontoen din.

Denne kontoen er personlig, og du samtykker uttrykkelig til ikke å dele brukernavnet eller passordet ditt med noen tredjepart eller tillate tredjepart å bruke eller skaffe seg tilgang til kontoen din. Det eneste unntaket fra dette er delte selskapskontoer ("Bedriftskonto"), der en konto opprettes for et selskap eller annen organisasjon med uttrykkelig tillatelse fra Mirka til å dele tilgangen til en slik bedriftskonto mellom flere brukere.

Ved å registrere en konto bekrefter og garanterer du at du er/representerer den parten som kontoen (inkludert en bedriftskonto) er ment for. Det er uttrykkelig forbudt å registrere kontoer på vegne av tredjeparter uten skriftlig forhåndssamtykke fra Mirka Oy.

3. Tjenester

Ved å registrere deg for en konto gis du en begrenset, tilbakekallbar, royaltyfri, ikke-overførbar rett til å bruke tjenestene. Slike tjenester kan for eksempel inkludere registrering av verktøy for støtte-, garanti- eller sporingsformål, tilgang til en nettbutikk og en støttekanal for håndtering av spørsmål knyttet til verktøy eller produkter. Tjenester kan fjernes fra nettet eller legges til fra tid til annen av Mirka etter eget skjønn.

Vilkår som gjelder spesielt for registrering av maskin: For å unngå tvil er det uttrykkelig forbudt å registrere en maskin på vegne av en annen person eller bedrift. Ved å registrere en maskin hos Mirka.com bekrefter og garanterer du at serienummeret du har oppgitt er korrekt, og at maskinen tilhører deg eller at du på annen måte har uttrykkelig tillatelse til å registrere den aktuelle maskinen.

Vilkår som gjelder spesielt for nettbutikken og reparasjonstjenester som ikke dekkes av garantien: Bestillingen av produkter eller tjenester fra nettbutikken Mirka.com, samt reparasjonstjenester som ikke dekkes av garantien, skal være underlagt separate salgsvilkår.

Vilkår som gjelder spesielt for garantireparasjon av maskin: Garantireparasjon og generelle garantirelaterte vilkår skal være underlagt separate garantivilkår.

4. Bruksbegrensninger

Din rett til å bruke kontoen og tjenestene er underlagt disse vilkårene og følgende begrensninger. Ethvert brudd på begrensningene nedenfor skal anses som et vesentlig brudd på vilkårene.

a.     Ingen deling av konto: Som definert i del 2.

b.     Ikke ulovlig/umoralsk innhold: Du forplikter deg til ikke å laste opp til eller lagre på kontoen din eller i tjenestene informasjon som kan anses som ulovlig, uanstendig eller på annen måte i strid med offentlig moral, herunder innhold som bryter med immaterielle rettigheter til tredjeparter eller relevante bestemmelser om personvern eller konkurranselovgivning.  

c.      Ingen skadevoldende bruk: Du forplikter deg til ikke å bruke kontoen eller tjenestene på en slik måte som potensielt hindrer tilgjengeligheten eller integriteten til Mirka.com-tjenestene eller andre Mirka-produkter eller tjenester, herunder å utføre et tjenestenektangrep eller laste opp eller dele skadelig programmer eller kode.

d.     Ingen falske representasjoner: Du forplikter deg til ikke å representere noen tredjepart på uredelig vis, ei heller ikke å foreta kjøp eller på annen måte bruke tjenester uten lovlig rett til å gjøre det.

e.     Ingen omvendt utvikling: Du skal ikke forsøke å foreta omvendt utvikling av koden eller på annen måte gjengi til lesbar form eller skaffe deg en kopi av koden knyttet til tjenestene eller kontoen.

f.     Ingen upassende bruk av materiale som er inkludert i kontoen eller tjenestene: Du har ikke rett til å bruke noe materiale som er inkludert i kontoen eller tjenestene, til noe annet formål bortsett fra å bruke kontoen/tjenestene. Det gis ingen lisens til deg til noen immaterielle Mirka-rettigheter eller selskapets lisensgivere til noe materiale som er inkludert i tjenestene og kontoen, herunder opphavsrett til kildekoden til programmer relatert til tjenestene og kontoen, opphavsrett til markedsføringsbilder og bilder og beskrivelser av produkter og produktdokumentasjon, eller eventuelle varemerker eller patenter som eies av Mirka.  

5. Personopplysninger og personvern

Behandlingen av personopplysninger dine er dekket i en egen personvernerklæring som er tilgjengelig her: Retningslinjer for personvern. Ansvarlig for slik behandling er Mirka, og data behandles også av ulike instanser i henhold til skriftlige databehandleravtaler med Mirka.

6. Tilgjengelighet av konto og tjenester

Mirka vil søke å holde tilgjengeligheten til kontoen og tjenestene på et tilstrekkelig nivå og tilby et eget kontaktpunkt for service- og hjelpeforespørsler. Mirka gir imidlertid ingen spesifikke tilgjengelighetsgarantier eller garantier angående responstid eller håndteringstid for registrerte støtteforespørsler. Tilgang til kontoen eller tjenestene kan være utilgjengelig på grunn av behovet for å oppdatere eller ajourføre kontoen og tjenestene, eller av andre grunner etter Mirkas eget forgodtbefinnende.

For å unngå tvil er det ditt ansvar som bruker å sørge for at nettleseren din og utstyret ditt er oppdatert og i stand til å oppnå tilgang til og bruke kontoen og tjenestene som tiltenkt, og at nettleseren din og utstyret ditt har et tilstrekkelig nivå av datasikkerhet, og Mirka påtar seg intet ansvar eller ansvar for ovennevnte.

7. Avtalebrudd og skadeserstatning

Hvis det forekommer et vesentlig brudd på disse vilkårene fra din side, skal Mirka ha rett til umiddelbart å si opp vilkårene og retten din til å bruke kontoen og tjenestene uten forhåndsvarsel.

Mirka vil ikke være ansvarlig for indirekte skader forårsaket av deg i henhold til disse vilkårene eller Mirka-kontoen og -tjenestene.

8. Endringer av vilkårene

Du godtar at Mirka Oy ensidig kan endre disse vilkårene ved å laste opp en ny versjon av vilkårene til Mirka.com og varsle deg om dette. Hvis du fortsetter å bruke kontoen eller tjenestene etter å ha mottatt et slikt varsel, anses dette som en bekreftelse på at du har godtatt de endrede vilkårene som bindende for deg. I tilfelle du ikke godtar de endrede vilkårene, skal retten din til å bruke kontoen og tjenestene skal avsluttes umiddelbart uten forhåndsvarsel.

9. Varighet og oppsigelse

Din rett til å bruke kontoen og tjenestene vil starte etter at du har registrert Mirka.com-kontoen din og akseptert disse vilkårene, og den fortsetter uten tidsavgrensning. Hvis du begår vesentlige eller gjentatte brudd på disse vilkårene eller anses for å ikke ha akseptert vilkårene som bindende for deg selv, har Mirka rett til å si opp din rett til å bruke kontoen og tjenestene uten forhåndsvarsel.

Ved oppsigelse eller utløp av disse vilkårene eller din rett til å bruke kontoen eller tjenestene, skal du umiddelbart slutte å bruke kontoen/tjenestene, og alle data som er lastet opp til Mirka.com av deg, skal slettes, i tråd med gjeldende lover for personopplysninger.

10. Gjeldende lov og tvisteløsning

Disse vilkårene skal være underlagt lovene i Finland, med unntak av dets bestemmelser vedrørende lovkonflikter.

I den grad det er tillatt av gjeldende ufravikelig lov, skal enhver tvist, uenighet eller krav som oppstår som følge av eller relatert til disse vilkårene, eller brudd, oppsigelse eller validiteten av disse, avgjøres endelig ved voldgift i samsvar med voldgiftsreglene til Finlands handelskammer. Antallet voldgiftsdommere skal være én, og voldgiftsstedet skal være Vaasa, Finland.