Selecteer uw locatie

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

Voorwaarden voor reparatie van gereedschappen - my.mirka.com

Voor het laatst bijgewerkt op 16 maart 2023

Contactgegevens Mirka Oy:
Mirka Oy, Pensalavägen 210, 66850 Jeppo, Finland

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden met betrekking tot my.mirka.com zijn van toepassing op het gebruik van de portal en op de reparatieservice die wordt aangeboden via my.mirka.com. Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de gebruiksvoorwaarden voor Mirka.com (te raadplegen op: Gebruiksvoorwaarden Mirka.com - Mirka). In het geval van strijdigheden tussen deze Voorwaarden voor reparatie van gereedschappen en de Gebruiksvoorwaarden voor Mirka.com prevaleren deze Voorwaarden voor reparatie van gereedschappen.


De partijen bij deze Voorwaarden voor reparatie van gereedschappen zijn u (een privépersoon of een bevoegde vertegenwoordiger van een bedrijf) en Mirka Oy (hierin verder aangeduid als “Mirka”).

2. Reparatie van gereedschappen aanvragen via my.mirka.com

Op de portal my.mirka.com hebt u de mogelijkheid reparatieservice voor uw gereedschappen aan te vragen. Deze services vallen in grote lijnen in twee categorieën: reparaties onder garantiedekking (“Reparaties onder garantie”) en reparatie zonder garantiedekking (“Reparaties buiten garantie”). Verder kunnen bij bepaalde Reparaties onder garantie onderdelen betrokken zijn die niet door de garantie worden gedekt. Aanvragen moeten voor elk gereedschap afzonderlijk worden geplaatst. Gereedschappen kunnen wel worden samengevoegd in één zending.

Reparatieverzoeken worden geplaatst via de functie Reparatieverzoek. Vervolgens ontvangt u instructies van Mirka over hoe u het gereedschap moet opsturen naar het dichtstbijzijnde reparatiecentrum van Mirka. Na aankomst van het gereedschap in het reparatiecentrum, beoordeelt Mirka of het gebrek/gereedschap in aanmerking komt voor Reparatie onder garantie (in lijn met de Garantievoorwaarden van Mirka: https://www.mirka.com/SharePoint/Marketing/Productsapplications/Toolsandaccessories/Product_Manuals/Mirka_Warranty_2_Plus_1.pdf).

Als het product of gebrek niet onder de garantie valt, ontvangt u een offerte van Mirka voor een Reparatie buiten garantie. Als u de offerte aanvaardt, voert Mirka de reparatie van het defecte product uit en wordt het gereedschap aan u teruggezonden wanneer de reparatie is voltooid.

3. Verzending en retournering van gereedschappen

De verzending van gereedschap naar een reparatiecentrum van Mirka kan worden uitgevoerd door een verzenddienst die door Mirka wordt geregeld. Welke services beschikbaar zijn, kan afhankelijk zijn van uw locatie. U kunt ook een reparatieverzoek indienen en de verzending naar het reparatiecentrum zelf regelen. De verzending naar ons kan niet in ons systeem worden gevolgd als de verzending niet door Mirka is geregeld.


Voordat het gereedschap wordt opgehaald of afgegeven, moet u ervoor zorgen dat het gereedschap goed is verpakt en beschermd en dat het verzendetiket is aangebracht. Mirka aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade tijdens het transport als gevolg van onjuiste verpakking van de betreffende goederen.


In het geval van Reparaties onder garantie draagt Mirka de kosten van het ophalen en de kosten van het terugsturen van het gerepareerde gereedschap aan u.


Wanneer u een offerte voor Reparatie buiten garantie aanvaardt, brengt Mirka de kosten voor het ophalen en de kosten voor het terugsturen aan u in rekening in overeenstemming met de prijzen in de offerte. Als u de offerte voor een Reparatie buiten garantie afwijst en ervoor kiest het gereedschap af te staan voor recycling, draagt Mirka de kosten van het ophalen. Als u de offerte afwijst, maar ervoor kiest het gereedschap aan u te laten terugzenden, stuurt Mirka het gereedschap gedemonteerd aan u terug en ontvangt u een factuur voor de kosten van terugzending. Om veiligheidsredenen kan het gereedschap niet weer door Mirka worden gemonteerd zonder de defecte onderdelen te vervangen. Als u de offerte niet binnen 14 dagen beantwoordt, kan Mirka het gedemonteerde gereedschap aan u terugsturen en de kosten van de terugzending aan u factureren.


4. Kosten en betalingsvoorwaarden

Prijzen van Reparaties buiten garantie worden vastgesteld op basis van het betreffende gebrek in overeenstemming met de actuele prijslijst voor gereedschapsreparaties. Er worden geen werkzaamheden aan het gereedschap uitgevoerd, uitgezonderd het onderzoek van het gebrek, totdat u de door Mirka afgegeven offerte voor de reparatie hebt aanvaard. De reparatiekosten kunnen in rekening worden gebracht na goedkeuring van de offerte, of worden gefactureerd nadat uw reparatieverzoek is uitgevoerd. Welke betaalopties beschikbaar zijn in uw land, is afhankelijk van de plaatselijke regelingen van Mirka.


Voor de kosten van verzending en andere kosten die aan de klant worden gefactureerd, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Bij late betaling wordt rente in rekening gebracht op de late betalingen overeenkomstig artikel 4 van de Finse rentewet (633/1982).


5. Herroepingsrecht

U hebt het recht een aanvraag van Reparatie buiten garantie te herroepen door Mirka binnen 14 dagen na het aanvaarden van een reparatieofferte ervan op de hoogte te stellen dat u gebruik wilt maken van dit herroepingsrecht. Als u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, bent u verantwoordelijk voor de ophaalkosten en de kosten van terugzending van het niet-gerepareerde product aan u.


Als u echter hebt aanvaard dat de werkzaamheden aan uw defecte product worden gestart voor het aflopen van deze periode van 14 dagen, draagt u de kosten van de gedeeltelijke reparatie (als de service gedeeltelijk is voltooid op de dag van kennisgeving van herroeping) of van de volledige reparatie (als de service volledig is voltooid op de dag van kennisgeving van herroeping), niettegenstaande uw kennisgeving van herroeping.


6. Bewaarkosten en recht op het recyclen van niet-geclaimde producten

Nadat Mirka heeft vastgesteld dat een gereedschap/gebrek buiten de garantie valt, ontvangt de klant een reparatieofferte voor Reparatie buiten garantie met een termijn van 14 dagen om de offerte te aanvaarden of af te wijzen. Nadat deze periode is verstreken en de klant de offerte niet heeft beantwoord of weigert de terugzending van niet-gerepareerde producten te aanvaarden, wordt de klant gedurende een periode van drie (3) maanden in de gelegenheid gesteld om het gereedschap op te halen of terugzending van het gereedschap te regelen. Aan het einde van deze periode van drie (3) maanden wordt het gereedschap door Mirka gerecycled. Daarnaast behoudt Mirka zich het recht voor de klant te factureren voor de opslagkosten van producten die worden gerecycled, zoals bepaald in deze clausule, of die worden teruggezonden of opgehaald na afloop van de oorspronkelijke offerteperiode van 14 dagen.


7. Defecten in gerepareerde producten

In het geval van Reparaties onder garantie zijn de garantievoorwaarden van Mirka van toepassing op eventuele vermeende gebreken in de reparatieservice van Mirka of gebreken in vervangen of gerepareerde onderdelen.


In het geval van Reparaties buiten garantie moet u Mirka zonder uitstel, en in elk geval binnen twee (2) maanden nadat wordt vastgesteld dat het product gebreken vertoont, in kennis stellen, waarna Mirka kan besluiten regelingen te treffen om het product dat wordt verondersteld gebreken te vertonen op te halen. In het geval dat blijkt dat het gereedschap gebreken vertoont als gevolg van een fout in de Reparatie buiten garantie, draagt Mirka de kosten van het ophalen en terugzenden van het betrokken product. Indien het gereedschap geen gebreken vertoont of het gebrek niet is veroorzaakt door de Reparatie buiten garantie door Mirka, draagt u de kosten voor het ophalen en de kosten van het terugzenden van het product naar u.


Voor alle duidelijkheid: Mirka geeft geen garantie op gereedschap dat is gerepareerd buiten garantie en garandeert alleen dat de producten geen gebreken vertonen op het moment dat u ze ophaalt of terugzending ervan regelt. Het is mogelijk dat een gerepareerd gereedschap kapot gaat na reparatie door Mirka als gevolg van normale slijtage van onderdelen die niet betrokken waren bij de uitgevoerde reparatie. Dergelijke defecten zijn niet het gevolg van gebreken in de Reparatie buiten garantie en Mirka is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke gebreken.


8. Overmacht

Mirka wordt ontheven van aansprakelijkheid voor volledig of gedeeltelijk verzuim in de naleving van haar verplichtingen als dit verzuim het gevolg is van overmachtssituaties die zich voordoen nadat een aanvraag is ingediend en die het gevolg zijn van gebeurtenissen van uitzonderlijke aard die Mirka niet had kunnen voorzien of kunnen voorkomen door het nemen van redelijke maatregelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn brand, algemene verstoring van de elektriciteitsvoorziening of logistiek, werkonderbrekingen of andere personeelsacties, pandemieën en epidemieën of gewapende conflicten. De ontheffing van aansprakelijkheid van Mirka geldt voor de volledige duur van de overmachtssituatie. Verder is Mirka gerechtigd een opdracht eenzijdig op te zeggen als de overmachtssituatie aanhoudt gedurende ten minste twee (2) weken, waarna de vooruitbetaling van de klant, indien van toepassing, wordt gerestitueerd.


9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van Finland met uitsluiting van de beginselen van het internationaal privaatrecht, uitgezonderd voor zover dwingend consumentenrecht een dergelijke keuze van jurisdictie verbiedt. In een dergelijk geval is het recht van het woonland van de consument van toepassing, met uitsluiting van de beginselen van het internationaal privaatrecht.
Eventuele geschillen or vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden voor reparatie van gereedschappen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. Daarnaast hebt u mogelijk het recht om uw geschil voor te leggen aan een bevoegde instantie voor consumentengeschillen. Voor Finland is dit de Raad voor consumentengeschillen (https://www.kuluttajariita.fi/en/index.html).