Selecteer uw locatie

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

USA

South America

Brazil

Global

Global

Gebruiksvoorwaarden Mirka.com

Voor het laatst bijgewerkt op 25 januari 2022

Contactgegevens Mirka Oy:
Mirka Oy, Pensalavägen 210, 66850 Jeppo, Finland

1. Algemeen

Deze Voorwaarden hebben betrekking op uw recht op toegang tot uw Mirka.com-account ("Account") en verschillende diensten en hulpmiddelen die door Mirka Oy ("Mirka") worden aangeboden in verband met genoemde Account ("Diensten") en de voorwaarden die dergelijke toegang zijn verbonden. Er kunnen bepaalde andere voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van goederen of diensten van Mirka, zoals afzonderlijke verkoopvoorwaarden (“Verkoopvoorwaarden”) en garantievoorwaarden (“Garantievoorwaarden”). De partijen bij deze Voorwaarden zijn u (een privépersoon of een bevoegde vertegenwoordiger van een bedrijf) en Mirka Oy.

2. Account

Wanneer u zich aanmeldt voor een Account op Mirka.com en deze Voorwaarden accepteert, ontvangt u een beperkt, herroepbaar, royaltyvrij, niet-overdraagbaar recht om uw Account te gebruiken.

Dit account is persoonlijk. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u uw gebruikersnaam of wachtwoord niet deelt met derden en toegang tot uw account verleent aan derden. De enige uitzondering hierop wordt gevormd door gedeelde bedrijfsaccounts ("Bedrijfsaccount"), waarbij een account wordt aangemaakt voor een bedrijf of andere organisatie met uitdrukkelijke toestemming van Mirka om de toegang tot een dergelijk Bedrijfsaccount te delen met meerdere gebruikers.

Door een Account te registreren, verklaart en garandeert u dat u de partij bent/vertegenwoordigt waarvoor het Account (inclusief een Bedrijfsaccount) is bedoeld. Het is uitdrukkelijk verboden om Accounts te registreren namens derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mirka Oy.

3. Diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een Account, ontvangt u een beperkt, herroepbaar, royaltyvrij, niet-overdraagbaar recht om de Diensten te gebruiken. Dergelijke Diensten omvatten bijvoorbeeld mogelijk de registratie van gereedschappen voor ondersteuning, garantie of traceringsdoeleinden, toegang tot een webshop en toegang tot een ondersteuningskanaal waarop vragen over gereedschappen of producten worden behandeld. Diensten kunnen van tijd tot tijd offline worden gehaald of worden toegevoegd, naar goeddunken van Mirka.

Bepalingen die voornamelijk van toepassing zijn op registratie van gereedschap: voor alle duidelijkheid: het is uitdrukkelijk verboden om gereedschap te registreren namens een andere persoon of bedrijf. Door gereedschap te registreren op Mirka.com verklaart en garandeert u dat het serienummer dat u hebt opgegeven juist is en dat het gereedschap aan u toebehoort of dat u anderszins uitdrukkelijke toestemming hebt om het betreffende gereedschap te registreren.

Voorwaarden die voornamelijk van toepassing zijn op de webshop en reparatiediensten die niet onder de garantie vallen: op bestelling van producten of diensten uit de Mirka.com-webshop en op reparatiediensten die niet onder de garantie vallen, zijn afzonderlijke Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Voorwaarden die voornamelijk van toepassing zijn op reparatie van gereedschap onder garantie: op reparaties onder garantie en algemene garantiegerelateerde zaken zijn afzonderlijke Garantievoorwaarden van toepassing.

4. Gebruiksbeperkingen

Uw recht op het gebruik van het Account en de Diensten is onderworpen aan deze Voorwaarden en aan de volgende beperkingen. Elke schending van de onderstaande beperkingen wordt beschouwd als een materiële schending van de Voorwaarden.

a.     Het delen van het account is niet toegestaan, zoals beschreven in artikel 2.

b.     Geen illegale/immorele inhoud: u verbindt zich ertoe geen informatie te uploaden of in uw Account of in de Diensten te bewaren die als illegaal, obsceen of anderszins in strijd met de goede zeden kan worden beschouwd, met inbegrip van inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of relevante privacy- of mededingingsrechtelijke bepalingen.  

c.      Geen kwaadwillig gebruik: u verbindt zich ertoe het Account of de Diensten niet kwaadwillig te gebruiken op een wijze die de beschikbaarheid of integriteit van de Diensten van Mirka.com of andere goederen of diensten van Mirka zou kunnen belemmeren, inclusief het uitvoeren van een denial of service-aanval of uploaden of delen schadelijke programma's of programmacode.

d.     Geen frauduleuze verklaringen: u verbindt zich ertoe niet op frauduleuze wijze een derde partij te vertegenwoordigen, aankopen te doen of anderszins gebruik te maken van Diensten zonder het wettelijke recht om dit te doen.

e.     Geen reverse-engineering: u mag niet proberen om de programmacode van de Diensten of het Account te reverse-engineeren of op een andere manier om te zetten in een voor mensen leesbare vorm, of om een kopie van de programmacode te verkrijgen.

f.       Geen ongepast gebruik van materiaal dat is opgenomen in het Account of de Diensten: u bent niet gerechtigd om enig materiaal dat is opgenomen in het Account of de Diensten voor enig ander doel te gebruiken dan voor het gebruik van het Account of de Diensten. Er is geen licentie aan u verleend voor intellectuele eigendomsrechten van Mirka of haar licentiegevers met betrekking tot materiaal dat is opgenomen in de Diensten en het Account, met inbegrip van auteursrechten met betrekking tot de broncode van programma's in verband met de Diensten en het Account, auteursrechten met betrekking tot de marketingfoto's en -afbeeldingen, productbeschrijvingen en productdocumentatie, of handelsmerken of octrooien die eigendom zijn van Mirka.  

5. Persoonsgegevens en privacy

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt behandeld in een afzonderlijke privacyverklaring, die u hier kunt vinden: Privacybeleid. De verwerkingsverantwoordelijke is in dit geval Mirka. De gegevens worden daarnaast verwerkt door verschillende verwerkers die zijn onderworpen aan schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten met Mirka.

6. Beschikbaarheid van Account en Diensten

Mirka streeft ernaar de beschikbaarheid van het Account en de Diensten op een adequaat niveau te houden en een apart aanspreekpunt te bieden voor service- en hulpverzoeken. Mirka geeft echter geen specifieke beschikbaarheidsgaranties of garanties met betrekking tot reactietijden of termijnen voor de afhandeling van ondersteuningsverzoeken. Toegang tot het Account of de Diensten kan soms niet beschikbaar zijn vanwege de noodzaak om het Account en de Diensten bij te werken of te repareren, of om enig andere reden naar goeddunken van Mirka.

Voor alle duidelijkheid: het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker om erop toe te zien dat uw browser en apparatuur up-to-date zijn en geschikt zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Account en de Diensten zoals bedoeld, en dat uw browser en apparatuur een voldoende niveau van gegevensbeveiliging bieden. Mirka aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het bovenstaande.

7. Schending van overeenkomst en schadevergoedingen

In het geval van een wezenlijke schending van deze Voorwaarden door u, heeft Mirka het recht om de Voorwaarden en uw recht om het Account en de Diensten te gebruiken onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen.

Mirka is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige indirecte schade die u wordt toegebracht in verband met deze Voorwaarden of het Account en de Diensten van Mirka.

8. Wijziging van de Voorwaarden

U aanvaardt dat Mirka Oy deze Voorwaarden eenzijdig kan wijzigen door een nieuwe versie van de Voorwaarden te uploaden naar Mirka.com en u daarvan op de hoogte te stellen. Indien u na ontvangst van een dergelijke kennisgeving uw Account of de Diensten blijft gebruiken, wordt u geacht de gewijzigde Voorwaarden als bindend voor u te hebben aanvaard. Indien u de gewijzigde Voorwaarden niet aanvaardt, vervalt uw recht tot het gebruik van het Account en de Diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving.

9. Looptijd en beëindiging

Uw recht tot het gebruik van het Account en de Diensten gaat in nadat u uw Account op Mirka.com hebt geregistreerd en deze Voorwaarden hebt geaccepteerd en blijft voor onbepaalde tijd van kracht. In het geval dat u deze Voorwaarden wezenlijk of herhaaldelijk schendt of wordt geacht de Voorwaarden niet als bindend voor uzelf te hebben aanvaard, is Mirka gerechtigd om uw recht tot het gebruik van het Account en de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

In het geval van beëindiging of afloop van deze Voorwaarden of uw recht tot het gebruik van het Account of de Diensten, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het Account en de Diensten en worden alle gegevens die door u naar Mirka.com zijn geüpload verwijderd, onder voorbehoud van relevante wetgeving inzake persoonsgegevens.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Voorwaarden is het Finse recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake het internationaal privaatrecht.

Voor zover toegestaan door toepasselijk dwingend recht, dient elk geschil, elke controverse en elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, of de schending, beëindiging of geldigheid daarvan, definitief worden beslecht door arbitrage in overeenstemming met het arbitragereglement van de Finse kamer van koophandel. De arbitragecommissie bestaat uit één arbiter en de plaats van arbitrage is Vaasa, Finland.