Selecteer uw locatie

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

USA

South America

Brazil

Global

Global

Global

Juridische kennisgeving 

Welkom op de website van Mirka. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www.mirka.com en alle subsites ervan (hierna gezamenlijk aangeduid als "Website"). Wij verzoeken u vriendelijk de algemene voorwaarden goed door te lezen. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gebruik de site dan niet. Verwijzingen hieronder naar "Mirka", "ons" of "wij" verwijzen naar de eigenaar van de website Mirka Ltd, Finland en/of andere bedrijven in de Mirka Group.


Eigendom van informatie en materialen (auteursrecht)

Het auteursrecht met betrekking tot de inhoud van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot documenten, bestanden, tekst, afbeeldingen, grafieken, mechanismen, geluid, audiovisuele elementen en de programmacode die daarin is verwerkt, en met betrekking tot het algemene uiterlijk van de Website, behoort toe aan Mirka. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in dit document worden verleend, zijn voorbehouden.


Beperkt gebruiksrecht

De inhoud van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en audiovisuele elementen, mag niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mirka Ltd., uitgezonderd voor 1) strikte privédoeleinden of 2) voor gebruik binnen uw organisatie uitsluitend ter ondersteuning van Mirka's producten en diensten. Wijziging van de inhoud van de site is uitdrukkelijk verboden. Derhalve is het bijvoorbeeld niet toegestaan (i) dergelijke inhoud online of offline te verspreiden of te verzenden; (ii) dergelijke inhoud te wijzigen, te hergebruiken of opnieuw te plaatsen; (iii) aanduidingen op gedownloade materialen die een kennisgeving of uitleg van auteursrechten, handelsmerken, handelsimago's, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten inhouden te verwijden; (iv) dergelijke inhoud te gebruiken voor openbare doeleinden, zelfs als deze niet-commercieel zijn; of (v) te proberen software of andere inhoud van de Website te decompileren, te reverse-engineeren of anderszins te disassembleren.


Handelsmerkinformatie

Tenzij anders aangegeven op de Website zijn alle handelsmerken, handelsnamen, logo's, productnamen, symbolen, al dan niet geregistreerd, handelsmerken van Mirka Ltd. (Alle rechten voorbehouden.)


Disclaimer

De inhoud van deze Website wordt geleverd op basis van de beginselen "as is" en "as available". Het gebruik van informatie, hulpmiddelen en diensten op deze site geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Mirka geeft geen beloftes of garanties met betrekking tot de juistheid of functionaliteit van dergelijke informatie, hulpmiddelen of diensten, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel. Uitgezonderd voor zover vereist op grond van het toepasselijk recht, wordt er geen enkele garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de Website.


Beperking van aansprakelijkheid

Mirka is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, verliezen, onkosten of winstderving die verband houden met het feit dat u toegang hebt gekregen tot deze Website of pagina's die eraan zijn gekoppeld, dat u niet in staat bent geweest om toegang te krijgen tot informatie op de Website, of dat u informatie op de Website hebt gebruikt of geprobeerd te gebruiken. Mirka is bovendien niet aansprakelijk voor directe, indirecte of andere schade als gevolg van storingen, omissies, onderbrekingen, defecten, vertragingen in werking of transmissie, computervirussen of lijn- of systeemstoringen, zelfs indien Mirka of haar vertegenwoordigers op de hoogte zijn gebracht van dergelijke schade, verliezen of uitgaven. De eventuele aansprakelijkheid van Mirka is onder alle omstandigheden beperkt tot, en gaat niet verder gaan, hetgeen wordt opgelegd door het Finse recht.


Koppelingen naar andere websites

De Website kan links bevatten naar websites en bronnen die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. U dient de gebruiksregels van dergelijke websites te lezen en ermee akkoord te gaan voordat u ze gebruikt. Mirka heeft geen controle over dergelijke websites van derden, aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, spreekt geen goedkeuring uit over, en doet geen beloftes en geeft geen garanties met betrekking tot materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden en dat via een koppeling op de Website toegankelijk is.

 

Materiaal inzenden

Mirka vindt het prima als u niet-vertrouwelijke opmerkingen over de producten of diensten van Mirka naar de Website te stuurt. Als u een idee heeft dat u ter overweging aan Mirka wilt voorleggen en waarvoor u een vergoeding verlangt, moet u het niet naar deze website of anderszins via internet insturen. Wanneer u materiaal aan ons toestuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via de Website, gaat u als aanbieder van het materiaal akkoord met de volgende voorwaarden: (i) u stelt het materiaal beschikbaar in de wetenschap dat we het mogen publiceren; (ii) u garandeert dat het materiaal geen enkel onderdeel bevat dat onwettig is of anderszins ongeschikt is voor publicatie; (iii) u verricht redelijke inspanningen om materiaal te scannen op virussen of andere besmettende of destructieve eigenschappen en deze te verwijderen voordat u materiaal instuurt; (iv) u stemt ermee in ons schadeloos te stellen indien een derde partij actie tegen ons onderneemt met betrekking tot het materiaal dat u instuurt; (v) u stemt ermee in geen actie tegen ons te ondernemen met betrekking tot het genoemde materiaal; en (vi) u bent de eigenaar van het materiaal of hebt het onbeperkte recht om het aan ons te verstrekken en u gaat ermee akkoord dat Mirka het materiaal, of enig daarin beschreven concept, mag publiceren en/of opnemen in haar producten of diensten zonder verantwoordelijk of aansprakelijk te zijn voor compensatie.

In het geval dat materiaal en mededelingen die via de Website aan ons worden toegezonden persoonsgegevens bevatten, zijn de details die worden beschreven in ons Privacybeleid (elders op de Website gepubliceerd) van toepassing.

 

Diverse

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op enig moment wijzigen, ervoor kiezen berichten en inhoud op de Website weer te geven of te verwijderen, en/of de Website op te heffen. Indien de gebruiksvoorwaarden veranderen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht door plaatsing van een nieuwe of bijgewerkte versie van de gebruiksvoorwaarden op de Website. We vragen u daarom ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van eventuele nieuwe versies of updates van deze algemene voorwaarden.

In sommige gevallen kunnen uitdrukkelijk als zodanig aangeduide juridische kennisgevingen of voorwaarden die op bepaalde pagina's van deze Website zijn opgenomen prevaleren over bepalingen in deze algemene voorwaarden.
Op deze algemene voorwaarden en alle vorderingen met betrekking tot de Website of de inhoud ervan is de wetgeving van Finland van toepassing, zonder verwijzing naar enige andere wetgeving.
Indien u opmerkingen of vragen hebt over deze website, kunt u contact opnemen met de Webmaster via webmaster@mirka.com

 

Privacybeleid

De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor Mirka. We willen uw persoonsgegevens veilig houden. In dit beleid wordt de basis beschreven op grond waarvan alle persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt door ons worden verwerkt.
Dit document bevat de volgende informatie:

1.    Algemene beschrijving van hoe wij gegevens verwerken    
2.    Welke gegevens worden op deze website en in onze applicaties verzameld en met welk doel?    
3.    Rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens    
4.    Hoe worden de gegevens verwerkt?    
5.    Worden gegevens overgedragen of bekendgemaakt aan derden?    
6.    Waar worden uw gegevens verwerkt?    
7.    Wat zijn uw rechten en opties?    
8.    Koppelingen naar websites van derden    
9.    Wijzigingen in dit beleid    
10.    Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon    

 

1.    Algemene beschrijving van hoe wij gegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van dit Privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU/EER. De term "persoonsgegevens" verwijst naar persoonlijk identificeerbare gegevens die we van u vragen en die door u worden verstrekt. Hiermee bedoelen we gegevens waarvan uw identiteit direct of indirect kan worden afgeleid, zoals uw naam, fysiek adres, e-mailadres, IP-adres of andere contactgegevens. Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen we elke handeling die door ons of een door ons ingeschakelde derde partij wordt uitgevoerd met de persoonsgegevens, zoals verzameling, registratie en opslag. In dit beleid wordt beschreven hoe we persoonsgegevens verwerken in verband met:

•    myMirka-aanvragen
•    abonnementen op onze nieuwsbrieven;
•    contactverzoeken;
•    het beheren van vragen en afspraken met u, alsmede het verstrekken van informatie en diensten in verband hiermee;
•    garantieregistratie;
•    reparatieverzoeken;
•    wervingsprocessen;
•    cookies op onze websites;

Wij streven ernaar persoonsgegevens te verwerken die adequaat, relevant en niet excessief zijn in verhouding tot het doel waarvoor ze zijn verzameld. We verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens indien we daar een rechtsgrond voor hebben.


2.    Welke gegevens worden op deze website en in onze applicaties verzameld en met welk doel?

Wij willen de mogelijkheid hebben om contact met u te onderhouden en u te vertellen over zaken die belangrijk zijn voor u. Via de website mirka.com is het bijvoorbeeld mogelijk om u aan te melden voor nieuwsbrieven, gegevens te registreren met betrekking tot uw elektrisch gereedschap voor een extra jaar garantie en te solliciteren op vacatures.
Mirka verzamelt gegevens via de volgende kanalen en voor de volgende doeleinden:

•    myMirka-applicatie: in de myMirka-applicatie hebt u de mogelijkheid om informatie over uzelf te registreren, wat het gemakkelijker maakt om met ons te communiceren of garantieregistraties uit te voeren. U wordt verzocht uw naam, geslacht, adres en e-mailadres op te geven.
•    Aanmelding voor nieuwsbrief: wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, wordt u verzocht uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op te geven. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het verzenden van het type inhoud dat u hebt aangevraagd en voor marketing van onze diensten.
•    Contactformulier: het invoeren van uw persoonsgegevens op ons contactformulier maakt het voor ons mogelijk om contact met u op te nemen. U wordt verzocht uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op te geven.
•    Garantieregistratie: wanneer u uw Power tool van Mirka registreert op onze homepage of via onze myMirka-applicatie, wordt u op het Mirka-productregistratieformulier gevraagd om persoonsgegevens als uw naam, adres, e-mailadres, enzovoort voor de registratie van de producten die u bij ons hebt gekocht.
•    Reparatie en onderhoud: met ons reparatieformulier kunt u service voor uw gereedschap aanvragen. Om regelingen te kunnen treffen voor het ophalen en terugsturen van uw gereedschap, hebben we uw persoonsgegevens nodig: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
•    Sollicitaties: door u ingezonden gegevens met betrekking tot sollicitaties onder onze vacaturewebsite worden afzonderlijk geregistreerd in ons HR-systeem. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij gebruiken, zijn de gegevens die u ons hebt verstrekt, zoals naam, aanspreektitel, functie, e-mailadres, telefoonnummers, taalvoorkeuren en andere informatie waarvan u denkt dat deze relevant kunnen zijn voor het wervingsproces.
•    Cookies: we kunnen ook informatie verkrijgen over uw gebruik van deze website door middel van "cookies" zodat we bepaalde delen van de website gebruiksvriendelijker kunnen maken. Wanneer u deze website bezoekt, kunnen we ook informatie verzamelen over uw computer, IP-adres, besturingssysteem en browsertype, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden of ten behoeve van systeembeheer. Deze informatie omvat over het algemeen gegevens aan de hand waarvan de identiteit van specifieke individuele gebruikers niet kan worden afgeleid.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens aangevuld met informatie uit andere bronnen, waaronder zoekopdrachten via openbare zoekpagina's, branchespecifieke nieuwsbrieven, sociale media en de website van uw werkgever, met als doel uw huidige beroepsmatige positie te bevestigen.

 

3.    Rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen informatie die door of namens onze klanten aan ons is verstrekt of door ons is gegenereerd wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of wanneer we een ander legitiem en gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals het belang om onszelf te presenteren aan bezoekers van onze website of het belang om onze website of onze producten en/of diensten te verbeteren.

We bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op onze zaken zolang dat vereist is op grond van de toepasselijke wetgeving. Persoonsgegevens worden verwijderd tenzij we een reden en recht hebben om de gegevens te gebruiken op grond van het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht.

 

4.    Hoe worden de gegevens verwerkt?

Mirka verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en zoals hierboven uiteengezet. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegde werknemers die uit hoofde van hun functie persoonsgegevens moeten verwerken om hun werk te kunnen doen. Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor het betreffende doel. We voldoen volledig aan onze wettelijke bewaarplicht en ons interne bewaartermijnbeleid.
Mirka heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren, zodat uitsluitend bevoegde personen toegang kunnen krijgen tot de persoonsgegevens. We hanteren daarnaast een intern beleid voor veilige verwerking van persoonsgegevens.

 

5.    Worden gegevens overgedragen of bekendgemaakt aan derden?

We maken geen persoonsgegevens bekend aan derden buiten Mirka, uitgezonderd:

•    aan serviceproviders die Mirka heeft ingeschakeld om namens ons diensten uit te voeren. Alle externe leveranciers dienen zich te houden aan onze instructies en toepasselijke schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten en eventuele andere overeenkomsten tussen Mirka en haar externe leveranciers, die passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen voor de bescherming van de persoonsgegevens;
•    om wettelijke verplichtingen na te komen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in reactie op een legitieme wettelijk verzoeken van wetshandhavende instanties of andere regulerende instanties van de overheid;
•    voor het onderzoeken van vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten;
•    ter voorkoming van lichamelijk letsel of financieel verlies; of
•    om de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten of bedrijfsmiddelen te ondersteunen

 

6.    Waar worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken persoonsgegevens voornamelijk op servers binnen de EU/EER.
Het is echter mogelijk dat we uw gegevens moeten overbrengen naar een locatie buiten de EU/EER. Indien dit het geval is, nemen we passende maatregelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU/EER om erop toe te zien dat uw persoonsgegevens worden beschermd en beveiligd. Internationale overdracht van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. De modelcontractbepalingen zijn hier te vinden.

 

7.    Wat zijn uw rechten en opties?

Aangezien wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u onder specifieke omstandigheden bepaalde rechten uitoefenen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze rechten omvatten:

•    Recht op inzage en rectificatie: u hebt het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dit omvat bijvoorbeeld het recht om geïnformeerd te worden of er al dan niet persoonsgegevens van u worden verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt en het doel waarvoor ze worden verwerkt. U hebt ook het recht om te vragen om correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens.
•    Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om in bepaalde omstandigheden de verwerking van persoonsgegevens te beperken.
•    Recht om vergeten te worden: u kunt ook vragen om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld indien de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, de verwerking onwettig is of de persoonsgegevens moeten worden gewist om ons in staat te stellen te voldoen aan wettelijke vereisten.
•    Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien persoonsgegevens van u die u zelf hebt verstrekt automatisch worden verwerkt met uw toestemming of in overeenstemming met een overeenkomst tussen u en Mirka, kunt u vragen de gegevens aan u over te dragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U kunt ook vragen de persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is.
•    Recht om uw toestemming in te trekken: in gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor dergelijke verwerking op elk moment in te trekken.
•    Afmelden voor marketing: we bieden u ook de mogelijkheid om u af te melden voor toekomstige marketing wanneer we u marketingmateriaal sturen. U kunt zich ook op elk moment afmelden door contact met ons op te nemen.

Neem in dat geval contact op met Mirka via onderstaande contactgegevens. U hebt ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende instantie indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


8.    Koppelingen naar websites van derden

Sommige van onze webpagina's kunnen koppelingen naar websites van derden bevatten. Deze externe websites kunnen hun eigen cookies op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of om persoonsgegevens vragen. Indien u persoonsgegevens naar een van die websites stuurt, is op die gegevens het privacybeleid van de betreffende website van toepassing. Mirka heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze websites. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt aandachtig te lezen.

 

9.    Wijzigingen in dit beleid

Mirka behoudt zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen.
Wij zullen eventuele wijzigingen in ons beleid op deze pagina publiceren en u, indien van toepassing, per e-mail op de hoogte stellen. Raadpleeg deze pagina regelmatig om kennis te nemen van updates of wijzigingen in ons privacybeleid.

 

10.    Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon

Mirka Ltd. is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw gegevens binnen de context van de hierboven beschreven doeleinden. Indien u vragen hebt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken of indien u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen per post of e-mail:

Mirka Ltd.
Pensalavägen 210
FI-66850 Jeppo
Finland
privacy@mirka.com

U kunt uw gegevens en voorkeuren ook bijwerken in de myMirka-applicatie. De contactgegevens van onze kantoren en andere bedrijven uit de Mirka Group zijn te vinden op https://www.mirka.com