Välj din plats

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

Mirka people discussing by computer

Överensstämmelse med lagar

För Mirka är det viktigt att våra produkter uppfyller kraven i europeiska förordningar och direktiv för hälsa och miljön som är tillämpliga i EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Mirkas vision uttrycker att vi vill vara den ansvarsfulla marknadsutformare som inspirerar till förnyelse och leder med innovation, och på så sätt främjar det underliggande målet att begränsa användningen av vissa farliga ämnen för bättre skydd av miljön och människors hälsa.

REACH-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) trädde i kraft i juni 2007. REACH reglerar produktion och användning av kemikalier och utvärderar deras potentiella påverkan på såväl miljön som på människors hälsa.

 

SCIP-databasen

SCIP-databasen etablerades i samband med avfallsdirektivet (WFD) och innehåller information om farliga ämnen i artiklar eller i komplexa objekt (produkter). Företag som levererar artiklar till EU-marknaden som innehåller särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) i koncentrationer högre än 0,1 viktprocent måste skicka information om sådana artiklar till ECHA via SCIP-databasen.
Mer information finns i Mirkas informationsbrev om REACH och SVHC med SCIP.

 

RoHS-direktivet

RoHS-direktivet begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning i syfte att skydda miljön och människors hälsa. Alla produkter som inte specifikt exkluderats och som innehåller en elektrisk och elektronisk komponent måste uppfylla kraven i RoHS-direktivet.

 

Mirkas lista över begränsade material

Målet med Mirkas RML (lista över begränsade material) är att säkerställa att kemikalier som kan vara farliga för miljön, användarnas hälsa eller har andra potentiella risker undviks i Mirkas produkter. Ett annat syfte är att efterleva gällande lagar och företagspolicyn hos Mirka Ltd. samt att främja konsekventa metoder för hantering av kemikalier. RML används för att informera leverantörer och andra intressenter om kemikaliers status.

Här finns dokument relaterade till regulatorisk efterlevnad